Onderwijs

Pagina 1 / 2

Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

 

ONDERWIJS

Algemeen

 • Onderwijs moet erop gericht zijn om kinderen en jongvolwassenen de kennis en de handvatten te bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, mondige en kritische burgers.

 • Goed onderwijs is zoveel meer dan in cijfers meetbaar is. De doorgeslagen toetscultuur wordt teruggedraaid; geen toetsen om het toetsen. Op basis- en middelbare scholen worden kinderen teveel in curves en gemiddelden ingedeeld, terwijl competenties zoals creativiteit en empathie niet of nauwelijks getoetst worden. In plaats van leerlingen in een uniform malletje proberen te proppen, moet er meer ruimte zijn voor het ontwikkelen van individuele talenten. De voortgang van leerlingen mag niet volledig afhangen van de cijfers die zij halen; hiertoe wordt de formatieve evaluatie breed ingevoerd. Dit betekent dat leraren minder tussentijdse overhoringen geven en kennis toetsen door quizes, klassikale projecten of door vragen te stellen zonder dat daar een cijfer aan gekoppeld wordt. Daardoor weten leerlingen beter wat zij moeten leren, kunnen docenten tussentijds bijsturen, zijn scholieren gemotiveerder en minder gestrest. De overheid zal scholen niet afrekenen op hoe goed leerlingen scoren op een toets.

 • Het Nederlandse onderwijs wordt talentgedreven. Splinter weet dat ieder kind talent heeft. Dat moet echter wel ontdekt, ontwikkeld en uiteindelijk benut worden. De docent speelt daar een onmisbare rol is.

 • Scholen moeten voor ieder kind een passende plek vinden en passend onderwijs garanderen, zonder extra ouderbijdrage. Of je kind nu les krijgt in het speciaal onderwijs of juist hoogbegaafd is: scholen moeten zorgen voor passend onderwijs binnen de reguliere onderwijstijd, zonder extra kosten voor ouders. Hoge ouderbijdragen worden afgeschaft.

 • Zeker in tijden van corona waarin leerachterstanden op de loer liggen, zou er een mogelijkheid tot het invoeren van facultatief, extra te volgen onderwijs ingevoerd moeten worden. Hierbij kunnen kinderen extra onderwijs krijgen als zij dat nodig hebben. Ook voor meer uitdaging en het stimuleren van creativiteit.

 • Splinter verzet zich tegen dogma’s, ook in het onderwijs. Onderwijsinstellingen moeten de broedplaats zijn van dwars- en vrijdenkers, niet van de hokjesmentaliteit en identiteitspolitiek. Zelfcensuur en de macht van de moraalpolitie moet worden tegengegaan, omdat dit het vrije debat smoort. Aan bijvoorbeeld de diversiteitscoördinatoren die literatuurlijsten ontdoen van onwelgevallige teksten dient een eind te komen: het helpt de inclusiviteit niet en het druist in tegen de academische vrijheid. Managers moeten zich niet met het curriculum bemoeien. Een leerling of student leert niet zijn moreel of ethisch kompas te ontwikkelen en te gebruiken door alleen maar “goedgekeurde” literatuur tot zich te nemen.

 • Het reduceren van mensen tot hun afkomst, gender, huidskleur of geaardheid en het bijhouden van privacygevoelige informatie waar onderwijsinstellingen in principe niets mee te maken hebben, werkt inclusiviteit tegen en helpt leerlingen niet. Splinter is daarom bijvoorbeeld tegen het bijhouden van etniciteit en migratieachtergrond van leerlingen en studenten. Ook het bijhouden van het opleidingsniveau van de ouders wordt niet gesteund.

 • Herziening art. 23 Grondwet; openbaar onderwijs. Wel ruimte voor speciale scholen, maar niet op basis van religie. Seculier onderwijs voor alle kinderen.

   

Basisonderwijs

 • Kinderen zitten boordevol met talent dat niet alleen met toetsen gemeten kan worden. Daarom wordt de doorgeslagen toetscultuur wordt teruggedraaid. Op basis scholen wordt teveel beoordeeld op basis van cijfers, terwijl talent dat zich uit in creativiteit of empathie niet of nauwelijks opgemerkt wordt. De voortgang van leerlingen mag niet volledig afhangen van de cijfers die zij halen. De overheid zal scholen niet afrekenen op hoe goed leerlingen scoren op een toets.

 • Er wordt meer aandacht besteed aan onderadvisering van scholieren, ook op scholen buiten de grote steden. Kinderen worden nu naar een lager niveau gestuurd dan zij daadwerkelijk aankunnen. Dat is zonde van ieders talent. Ieder kind moet het maximale uit zichzelf kunnen halen, daarom pakken we onderadvisering aan.

 • Scholen gaan zich richten op het geven van een ‘kracht advies’: de vakken waar een leerling het beste in is zijn leidend voor schooladvies.

 • Sporten is gezond! Daarom wil Splinter aandacht voor beweging op school. Zwemlessen en sport wordt, voor zover dat niet het geval is, een standaardonderdeel op elke basisschool.

 • In het basisonderwijs zijn er nog teveel grote klassen. Dat heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de les en bovendien zorgt dat ook voor veel druk op docenten. Splinter waardeert zowel leerlingen als juffen en meesters. Daarom maken wij de klassen kleiner zodat er meer aandacht komt voor elke leerling.

 • Scandinavische landen geven meer uit aan hun juffen en meesters. Dat moeten wij ook doen. We hebben diep respect voor het werk wat zij doen, dus betalen we ze ook meer.

 • Leraren in het basisonderwijs moeten hetzelfde gaan verdienen als leraren in het voortgezet onderwijs. Leraren op basisscholen verdienen namelijk een betere beloning voor hun belangrijke werk voor de klas. Splinter wil dat de loonkloof wordt gedicht en er een einde komt aan de te hoge werkdruk.

 • In het basisschoolonderwijs zal aandacht worden besteed aan seksualiteit. Een conservatieve, discriminerende blik op (homo)seksualiteit mag niet meer voorkomen in Nederland. Tolerantie is van groot belang in ons vrije land.

 • Hoge ouderbijdragen op basisscholen komen nog steeds voor. Dit mag niet tot gevolg hebben dat ouders daardoor de school waar hun kind heen wil niet kunnen betalen. Als dit het geval is, mogen scholen die kinderen daarom niet weigeren.

 • Tienvingerblindtypen is inmiddels een basisvaardigheid waar kinderen de rest van hun leven veel profijt van hebben. Kinderen leren op school met tien vingers typen. Typcursussen zijn vast onderdeel van het lespakket.

Middelbare school

 • We stoppen de ophokcultuur en zorgen voor kleinere klassen. Dit is beter voor scholieren én docenten.

 • De niveaukeuze van scholieren wordt met twee jaar verhoogd. Op deze manier hebben scholieren meer de mogelijkheid om het beste van zichzelf te laten zien voordat een vervolgadvies gegeven wordt.

 • We zorgen ervoor dat docenten veilig hun werk kunnen doen en dat elk maatschappelijk onderwerp bespreekbaar is. Zo leiden we onze scholieren op tot kritische denkers.

 • Splinter wil dat er actief ingegrepen wordt wanneer extremistische of antidemocratische groepen hun gedachtegoed proberen op te leggen aan scholieren. We verbieden onderwijsmateriaal dat tot doel heeft om scholieren antidemocratische ideeën op te leggen.

 • We grijpen in wanneer het klimaat op scholen niet veilig is voor LHBTI-scholieren of -personeel. Discriminatie, op welke manier dan ook, is niet welkom in Nederland: ook niet op onze scholen.

 • We verbieden de financiering van scholen vanuit het buitenland. De scholen zijn van Nederland en van haar burgers en mogen niet beïnvloed worden door anderen.

 • Alle scholen krijgen een acceptatieplicht: scholieren mogen nooit worden geweigerd omdat zij de waarden van de school niet zouden accepteren. 

 • Door corona is er een onderwijsachterstand ontstaan. Dit draaien we terug.

 • Docenten krijgen een recht om zich te laten bijscholen. Dit wordt vergoed.

 • De docentenopleiding wordt goedkoper gemaakt dan dat hij nu is. Zo gaan we het lerarentekort tegen.

 • Er komt een einde aan de doorgeslagen toetscultuur op de middelbare school.

 • De mogelijkheid wordt ingevoerd om maximaal twee vakken op een lager of hoger niveau te volgen.

 

mbo/hbo/universiteit

 • De schuldenberg van Nederlandse studenten loopt op en zet de volgende generatie op achterstand: aflossingsproblemen, moeite met het kopen van een huis, etc. Het zet studenten direct op achterstand. De redenering dat je met een opleiding automatisch een hoger inkomen krijgt en dan wel “even” een studielening kan terugbetalen gaat, zeker in tijden van crisis, behoorlijk mank. Splinter wil dat er een einde komt aan het op schulden jagen van studenten. Nederland gaat een voorbeeld nemen aan het Scandinavische model: collegegeld wordt verlaagd en uiteindelijk afgeschaft. Het mag niet van je portemonnee afhangen of je kunt studeren of niet. Educatie is onmisbaar voor je ontwikkeling en de Nederlandse overheid moet daarin investeren; dit is goed voor de kenniseconomie.

 • Basisbeurs komt terug, leenstelsel wordt afgeschaft.

 • Bindend studie advies, het BSA, wordt afgeschaft.

 • Studentenkamers zijn te duur en moeten weer betaalbaar worden. Er komen heldere richtlijnen en maximum huurprijzen, zowel voor studentenhuisvestingorganisaties als vrije sector.

 • Het “stapelen” om van het mbo naar uiteindelijk de universiteit te klimmen, wordt gemakkelijker gemaakt. De trajecten om te groeien worden vergoed.

 • Studenten moeten gratis kunnen blijven reizen: de gratis OV-kaart blijft er voor iedere student, ook voor het mbo.

 • Mbo-studenten worden als volwaardige studenten gezien en krijgen alle faciliteiten die hoger onderwijs-studenten ook hebben. (OV-kaart, beurs, lening etc.) 

 • Het instellingstarief wordt afgeschaft wanneer studenten een tweede bachelor of master willen doen. Nederland moet immers trots zijn op haar kenniseconomie: niet alleen in woorden, maar ook in daden.

 • Kleine maar unieke opleidingen blijven bestaan. De universiteit is geen markt. Elke studie heeft zijn eigen waarde.

 • Splinter is kritisch op de internationalisering van het onderwijs. Sommige universiteiten gebruiken de groei van internationale studenten om geld in het laatje te krijgen, terwijl de universiteit bijna vol zit. Internationalisering mag niet groeien wanneer daar simpelweg geen ruimte voor is.

 • Wanneer de voertaal van een studie Engels is, wordt gecontroleerd of de taalvaardigheid van docenten goed genoeg is.

 • Diversiteitsquota voor studenten en docenten zijn een paardenmiddel. Splinter wil liever kansengelijkheid creëren: wij zorgen ervoor dat iedereen die de wil en het talent heeft kan studeren zonder aan quota te doen. 

 • De etniciteit van studenten registeren om diversiteit te creëren gaat te ver. Splinter zal dit nooit toestaan. Wij reduceren studenten niet tot hun afkomst.

 • De positie van medezeggenschapsraden, zowel de studentenraden als de ondernemingsraden, worden versterkt.

 • Docenten staan onder een heftige werkdruk. Splinter zorgt ervoor dat deze werkdruk verdwijnt en de bureaucratie verminderd wordt.

 • Studenten kunnen per studiepunt (ECTS) betalen. Wanneer iemand nog een klein aantal vakken moet doen, is het oneerlijk wanneer diegene evenveel betaalt als iemand die een heel collegejaar studeert. Dit is eerlijker voor studenten.

 

 

 

 

10 reacties
Berichten: 21
 5fed7bf4e89fb
Deelgenomen: 7 maanden geleden
 • "Tienvingerblindtypen is inmiddels een basisvaardigheid waar kinderen de rest van hun leven veel profijt van hebben. Kinderen leren op school met tien vingers typen. Typcursussen zijn vast onderdeel van het lespakket." Ik krijg het gevoeld dat je hier te detaillistisch wordt, en het weerhoudt me bijna om verder te lezen. Kinderen leren zichzelf typn op hun smartphone, en of dit nou met 2 of 10 vinger gebeurt, ik heb ooit een cursus gehad maar daarna alles met 2 vingers gedaan. Leer ze praten en denken, kleine groepjes met elkaar, daar zijn veel begeleiders voor nodig, zet iedereen een dag voor de kla som te oefenen; is dit wat voor mij. Te beginnen met werklozen. En laat ze ook lekker buiten werken, tuinieren. Heb ik ook 10 jaar gedaan.
Beantwoorden
1 Beantwoorden
 6026864695ff3
Deelgenomen: 6 maanden geleden

Berichten: 3

@5fed7bf4e89fb
Alhoewel deze stelling wat te gedetailleerd is, ben ik het wel eens met de achterliggende gedacht. Leer onze kinderen op school praktische zaken. Het is verbazingwekkend en schrijnend te zien dat HAVO/VWO leerlingen zo goed als niks leren over basis ICT vaardigheden, zolas tekstverwerking, wat is de cloud, beveiliging etc ...

Beantwoorden
Berichten: 9
 5fe7146737c9f
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Ik zou het kopje sporten, zoals genoemd in het basisonderwijs, ook doortrekken naar het middelbare onderwijs. Gemiddeld verlaten kinderen met 12/13 jaar het basisonderwijs en ze bevinden zich dan nog volop in de groei. Door het sporten door te voeren in het middelbaaronderwijs heeft hier op latere leeftijd zowel fysiek als mentaal profijt van. Je zou hier dan op het middelbare onderwijs zelfs nog het item leefstijl aan kunnen toevoegen.

Beantwoorden
Berichten: 10
 5ffeff44e3f82
Deelgenomen: 7 maanden geleden
Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

De doorgeslagen toetscultuur wordt teruggedraaid; geen toetsen om het toetsen.

Hoe gaat dat teruggedraaid worden? Waar gaat het naar terug?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

terwijl competenties zoals creativiteit en empathie niet of nauwelijks getoetst worden.

Kun je creativiteit en empathie wel toetsen? En wil je dat überhaupt wel? Creativiteit is per definitie iets origineels en iets toetsen gaat volgens bepaalde vaststaande maatstaven.

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Dit betekent dat leraren minder tussentijdse overhoringen geven en kennis toetsen door quizes, klassikale projecten of door vragen te stellen zonder dat daar een cijfer aan gekoppeld wordt.

Wat zijn ze dan aan het toetsen als er geen cijfers aan verbonden worden? Hoe meet je dan of een kind klaar is voor de volgende stap? In het begin van dit alinea wordt gepleit voor minder meten, maar hier wordt gepleit voor meer kennis toetsen en tussentijdse overhoringen. Hoe breng je die twee samen?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Onderwijsinstellingen moeten de broedplaats zijn van dwars- en vrijdenkers, niet van de hokjesmentaliteit en identiteitspolitiek.

Dit zijn containertermen die heel veel verschillende dingen betekenen. Wat gaan we concreet veranderen aan het onderwijs om deze doelstelling te bewerkstelligen?

Hoe leer je kinderen om dwars te denken of om vrijdenker te worden? Dat zijn per definitie dingen die je niet kan aanleren omdat als je luistert naar wat de docent je daarover leert je dus geen dwars- of vrijdenker bent.

Tenslotte, is het wel zo goed als iedereen dwars- en vrijdenker is?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Het reduceren van mensen tot hun afkomst, gender, huidskleur of geaardheid

Ik denk dat niemand hiermee zou instemmen. Het voorstel om deze informatie niet te registreren is sterk genoeg zonder dit onderdeel.

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

De positie van medezeggenschapsraden, zowel de studentenraden als de ondernemingsraden, worden versterkt.

Hoe?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Studenten kunnen per studiepunt (ECTS) betalen. Wanneer iemand nog een klein aantal vakken moet doen, is het oneerlijk wanneer diegene evenveel betaalt als iemand die een heel collegejaar studeert. Dit is eerlijker voor studenten.

Dit kan onwenselijke situaties creëren: je economiseert de keuze van vakken. Het zal ertoe leiden dat studenten bij het kiezen van keuzevakken ook gaan kijken naar de kosten, hoe breed ze het ook hebben want ze moeten ook sparen voor een reis en vakantie bijvoorbeeld. Als studenten dan bij het kiezen van vakken ook naar de kosten gaan kijken, zullen universiteiten faculteiten daarop reageren door kleinere ECT vakken te maken om te zorgen dat er genoeg studenten hun vakken kiezen. Dit kan er op den duur toe leiden dat universiteiten een economische prikkel hebben om minder omvangrijke vakken te geven.

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Splinter zorgt ervoor dat deze werkdruk verdwijnt en de bureaucratie verminderd wordt.

Hoe?

Tot slot, een voorstel in het kader van leven lang leren: op dit moment is studiefinanciering mogelijk tot een maximum van 30 jaar. Dit zou, zolang we nog collegegeld moeten betalen een levenslang budget moeten worden. Elke burger zou recht moeten hebben op 5 à 7 studiejaren gedurende zijn of haar leven. Dit geeft jonge studenten tijd en ruimte om een weloverwogen keuze te maken door bijvoorbeeld eerst te werken en het geeft oudere werknemers de vrijheid om zich om te scholen. Dit vergroot het aanpassingsvermogen van de werknemerspopulatie en maakt ze onafhankelijker van hun werkgever.

 

Beantwoorden
Berichten: 15
 5fedcd9f63516
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Goed onderwijs is zoveel meer dan in cijfers meetbaar is. De doorgeslagen toetscultuur wordt teruggedraaid; geen toetsen om het toetsen. Op basis- en middelbare scholen worden kinderen teveel in curves en gemiddelden ingedeeld, terwijl competenties zoals creativiteit en empathie niet of nauwelijks getoetst worden. In plaats van leerlingen in een uniform malletje proberen te proppen, moet er meer ruimte zijn voor het ontwikkelen van individuele talenten. De voortgang van leerlingen mag niet volledig afhangen van de cijfers die zij halen; hiertoe wordt de formatieve evaluatie breed ingevoerd. Dit betekent dat leraren minder tussentijdse overhoringen geven en kennis toetsen door quizes, klassikale projecten of door vragen te stellen zonder dat daar een cijfer aan gekoppeld wordt. Daardoor weten leerlingen beter wat zij moeten leren, kunnen docenten tussentijds bijsturen, zijn scholieren gemotiveerder en minder gestrest. De overheid zal scholen niet afrekenen op hoe goed leerlingen scoren op een toets.

Wat is er voor nodig om zoiets te regelen? Een complete herziening van het onderwijs lijkt me...

 

Scholen moeten voor ieder kind een passende plek vinden en passend onderwijs garanderen, zonder extra ouderbijdrage. Of je kind nu les krijgt in het speciaal onderwijs of juist hoogbegaafd is: scholen moeten zorgen voor passend onderwijs binnen de reguliere onderwijstijd, zonder extra kosten voor ouders. Hoge ouderbijdragen worden afgeschaft.

Volgens mij zijn (hoge) ouderbijdragen al afgeschaft. Bij onderwijs voor hoogbegaafden is het wel heel gangbaar dat scholen proberen geld van de ouders te krijgen, inclusief de wens dat je het toezegd voordat je kind wordt ingeschreven, maar in principe mag dat niet. De root cause is echter dat dit type onderwijs door de Minister van Onderwijs niet wordt erkend als speciaal onderwijs, waardoor deze scholen qua budget domweg niet rond komen. Een eenvoudige ingreep zou kunnen zijn om dat te fixen. Hier is al jaren discussie over, het is ook al verschillende keren BIJNA gefixt maar nog steeds niet helemaal. Volgens mij zijn er daarnaast geen andere settings waar je als ouders wordt gevraagd mee te betalen.

 

Zeker in tijden van corona waarin leerachterstanden op de loer liggen, zou er een mogelijkheid tot het invoeren van facultatief, extra te volgen onderwijs ingevoerd moeten worden. Hierbij kunnen kinderen extra onderwijs krijgen als zij dat nodig hebben. Ook voor meer uitdaging en het stimuleren van creativiteit.

Ik denk dat hier iets anders staat dan wordt bedoeld. "mogelijkheid tot invoeren van facultatief te volgen onderwijs" is er al lijkt me. Ik denk dat  die eerste 'mogelijkheid' weg moet, die slaat op het facultatief volgen, niet op het invoeren van dat type onderwijs.

 

Splinter verzet zich tegen dogma’s, ook in het onderwijs. Onderwijsinstellingen moeten de broedplaats zijn van dwars- en vrijdenkers, niet van de hokjesmentaliteit en identiteitspolitiek. Zelfcensuur en de macht van de moraalpolitie moet worden tegengegaan, omdat dit het vrije debat smoort. Aan bijvoorbeeld de diversiteitscoördinatoren die literatuurlijsten ontdoen van onwelgevallige teksten dient een eind te komen: het helpt de inclusiviteit niet en het druist in tegen de academische vrijheid. Managers moeten zich niet met het curriculum bemoeien. Een leerling of student leert niet zijn moreel of ethisch kompas te ontwikkelen en te gebruiken door alleen maar “goedgekeurde” literatuur tot zich te nemen.

Hoort die zin 'managers moeten zich niet met het curriculum bemoeien' in dit stukje thuis? Het legt de schuld bij hen, terwijl het meer voor de hand ligt dat woke vakdocenten zelf aan het kuisen slaat.

 

Het reduceren van mensen tot hun afkomst, gender, huidskleur of geaardheid en het bijhouden van privacygevoelige informatie waar onderwijsinstellingen in principe niets mee te maken hebben, werkt inclusiviteit tegen en helpt leerlingen niet. Splinter is daarom bijvoorbeeld tegen het bijhouden van etniciteit en migratieachtergrond van leerlingen en studenten. Ook het bijhouden van het opleidingsniveau van de ouders wordt niet gesteund.

Dat is toch al bij wet verboden? 

 

Herziening art. 23 Grondwet; openbaar onderwijs. Wel ruimte voor speciale scholen, maar niet op basis van religie. Seculier onderwijs voor alle kinderen.

Oftewel, al die christelijke, joodse, islamitische, antroposofische scholen etc. schaffen we af en moeten de deuren sluiten? Dat is nogal radicaal... Ik denk niet dat je dat af kunt doen met een enkele bullet in het programma. Dit zit heel diep in de NL cultuur.

 

Beantwoorden
Pagina 1 / 2