Inclusiviteit

Pagina 1 / 2

Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

 

 

INCLUSIVITEIT

INCLUSIVITEIT – GELIJKE RECHTEN, GELIJKE KANSEN

BESCHERM WAT KWETSBAAR IS, ONDERSTEUN WIE DAT NODIG HEEFT

Emancipatie en universeel liberalisme

Splinter vecht voor gelijke rechten, gelijke kansen voor iedereen en emancipatie van de mensen die dat nodig hebben. Emancipatie streeft naar maatschappelijke verandering en gelijkwaardige opname van individuen en/of groepen in de samenleving, zodat ieder mens volwaardig kan meedoen in de samenleving in economische, culturele, sociale en politieke zin.

Daarvoor is het nodig om te focussen op individuen én identiteitsgroepen die daarvan worden uitgesloten, om hen vervolgens gelijke kansen te bieden. Echter, dat is iets heel anders dan hokjesdenken die de identiteitspolitiek met zich meebrengt, die daarmee mensen in groepen tegen elkaar opzet en een inclusieve samenleving tegengaat. 

Splinter namelijk wars van hokjes en “identiteitspolitiek”. Dat moeten we even uitleggen, want dat wordt snel verkeerd begrepen.

Splinter staat voor “universeel liberalisme”: het universeel liberalisme richt zich op de individualiteit en gedeelde menselijkheid en streeft naar een maatschappij waarin elk individu in gelijke mate toegang heeft tot alle rechten, vrijheden en kansen die onze samenleving biedt.

Splinter wil dat universele mensenrechten universeel toegepast worden. Daarin ondersteunen wij de lange traditie van burgerrechtenbewegingen die daarvoor streden en nog steeds strijden. De Afro-Amerikaanse Burgerrechtenbeweging, de ‘Civil Rights Movement’, de tweede feministische golf en de Gay Pride zijn voorbeelden van burgerrechtenbewegingen die universeel liberalistisch zijn. Met als doel dat mensen van kleur, vrouwen, seksuele minderheden niet langer worden gediscrimineerd of als tweederangsburgers behandeld.

Dit is géén identiteitspolitiek! En we mogen het er ook niet mee verwarren.

Identiteitspolitiek focust namelijk expliciet op groepsidentiteit en streeft naar politieke empowerment door te beweren dat een bepaalde groep een homogene, gemarginaliseerde entiteit is die buiten en tegenover een andere homogene, geprivilegieerde groep staat.

Met andere woorden: identiteitspolitiek denkt in hokjes en zet groepen nadrukkelijk af tegen andere groepen, bijvoorbeeld wit tegenover zwart, jong tegenover oud, “volk” tegenover “elite”, etc. Het versterkt vooroordelen, het zorgt voor verdeeldheid tussen groepen, vermindert empathie. En het heeft zelfs een averechts effect: mensen worden juist wél beoordeeld en ingedeeld op basis van bijvoorbeeld ras, geslacht of seksuele geaardheid. Het mededogen is ver te zoeken. 

Daar wil Splinter vanaf. Discriminatie, ongelijkheid en onverdraagzaamheid kun je nooit bestrijden met discriminatie, ongelijkheid en onverdraagzaamheid. Identiteitspolitiek leidt nooit tot een “wij”-samenleving. Splinter wil een solidaire, inclusieve samenleving waarin mensen individuen zijn en die zich, in vrijheid en met gelijke rechten en kansen, kunnen ontwikkelen tot de mens die zij willen en kunnen zijn. 

Emancipatie heeft namelijk niets te maken met concurrentie, maar alles met verbinding en samenwerking tussen mensen. Vaak hebben mensen die zichzelf tot bepaalde identiteitsgroepen rekenen, of juist door anderen in een hokje geplaatst worden waar zij zich niet prettig in voelen, hokjesoverstijgende behoeften.

We willen allemaal een betekenisvolle baan waarmee we genoeg verdienen om in welvaart te kunnen leven. We willen allemaal een betaalbare woning, in een veilige, gezonde leefomgeving. We willen allemaal betaalbare en toegankelijke zorg. Goed en inclusief onderwijs voor onze kinderen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige, kritische en gelukkige volwassenen. We willen toegang tot de beste scholen en universiteiten, ook als we minder te besteden hebben. We willen onszelf kunnen zijn en houden van wie we willen, omdat we ons alleen dan gelukkig voelen. En we willen niet gereduceerd worden tot een hokje, want we zijn zo veel meer dan dat.

Daarin hebben sommigen meer hulp nodig dan anderen: daarbij moet de overheid helpen. Net zo lang tot iedereen geëmancipeerd is, gelijke kansen krijgt en de samenleving volledig inclusief is. De overheid heeft de taak om alle vormen van discriminatie, ongelijkheid en racisme in de samenleving tegen te gaan. En het hokjesdenken! Omdat mensen die buiten de verzonnen hokjes vallen, worden benadeeld. Zij komen in de knel.

Splinter wil dat ondersteunen, de overheid moet dat faciliteren.

 • Het is voor Splinter vanzelfsprekend dat de samenleving het beste functioneert als we de gedeelde menselijkheid en individualiteit van mensen van alle identiteiten erkennen en zorgen dat geen enkele identiteit anderen de toegang tot allerlei rechten, vrijheden en kansen ontzegt. Sociale onrechtvaardigheid los je niet op door anderen te beperken in hun rechten, vrijheden en kansen: Splinter duwt mensen zonder uitzondering omhoog, niet omlaag.

 • Splinter verzet zich tegen de identiteitspolitieke benadering: het werkt niet en het ondermijnt zelfs wat al bereikt is op het gebied van gelijke rechten, vrijheden en kansen voor het individu. Weg met het hokjesdenken en opzetten van groepen tegen elkaar. De liberalen, en niet de identiteitspolitici, zetten het goede werk van de burgerrechtenbewegingen voort.

 • We bepleiten een meer rigoureuze aanpak van de problematiek van sociale rechtvaardigheid op basis van universeel liberalisme, waardoor mensen gelijke rechten, vrijheden en kansen krijgen. 

 • De eenzijdige invalshoek van het diversiteitsdebat in de politiek gaat Splinter tegen. Op dit moment is er sprake van een gebrek aan zicht op, en respect voor, de brede diversiteit van het land. Er moet bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor de mensen die van vanwege hun klasse, gezondheid en regio minder kansen krijgen. Ook het al dan niet hebben van, of het toegang hebben tot, een netwerk dat iemand verder kan helpen mag niet onderschat worden.

 • Er komt een Staatssecretaris Burgerrechten die toeziet op gelijke rechten, vrijheden en kansen voor iedereen. Deze minister gaat polarisatie in de samenleving tegen en buigt het hoofd niet voor eisen vanuit identiteitspolitiek die averechts werken.

 

Inclusiviteit in werk en inkomen (zie voor meer standpunten over werk ook het hoofdstuk Economie)

 • Splinter staat voor gelijke kansen voor iedereen en zal hier fel voor strijden.

 • Deeltijdwerk lonender maken. Tijd over voor wat echt van waarde is én werken aan je carrière moet een keuze kunnen zijn. 

 • De samenleving bestaat uit 50 procent mannen en 50 procent vrouwen en de arbeidsmarkt zou daar een afspiegeling van moeten zijn. Splinter in principe geen voorstander van quota, maar dat gaat al zo lang scheef dat we hier een uitzondering voor maken: de negatieve spiraal moet doorbroken worden. Ingroeiquotum van 30 procent voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet daarom omhoog naar 50 procent.

 • Gratis kinderopvang (crèche) en buitenschoolse opvang (BSO). Continuroosters op scholen worden algemeen ingevoerd. Hierdoor ontstaat er regelmaat en kunnen ouders hun werktijden gelijkmatiger indelen. Het huidige overheidsbeleid ten aanzien van kinderopvang is een “jojo beleid” op basis waarvan niemand een carrière kan plannen: er moet een langetermijnbeleid worden ingevoerd en worden gestopt met aanmodderen.

 • Economische zelfstandigheid wordt voor iedereen actief bevorderd. Economische zelfstandigheid moet worden gestimuleerd in alle lagen van de bevolking en met name voor de groepen die kwetsbaar zijn, zoals alleenstaande ouders, deeltijdwerkers of laagopgeleiden. Zo moet ook de loonkloof tussen bijvoorbeeld man en vrouw worden gedicht. Grote bedrijven worden verplicht in het jaarverslag te rapporteren over loonverschillen en met een concrete doelstelling te komen om deze verschillen zo snel mogelijk terug te dringen. Vanaf 25 werknemers worden werkgevers verplicht om zich te certificeren voor gelijk loon voor gelijk werk.

 • Intimidatie op de werkvloer, van seksuele intimidatie tot pesten, van agressie tot discriminatie: dit moet stoppen. Enerzijds vraagt dit om cultuurverandering binnen de bedrijven en organisaties zelf, maar anderzijds vergt het van de overheid concrete maatregelen om dit op de werkvloer tegen te gaan. De overheid heeft hierin ook een voorbeeldfunctie. Er komt betere wetgeving waardoor op bedrijven betere afhandeling van klachten wordt afgedwongen. Als lid van de International Labour Organization (ILO) dient Nederland geweld en intimidatie op het werk aan te pakken en als onderdeel daarvan ervoor te zorgen dat er een einde komt aan seksuele intimidatie van vrouwen op de werkvloer. Seksuele intimidatie belemmert vrouwen ernstig op de arbeidsmarkt. 

Geboorte en gezin

 • De verlofregeling voor ouders wordt verruimd: de bestaande negen weken, deels betaalde, verlofregeling wordt omgezet in drie maanden volledig betaald. Ouderschapsverlof voor beide ouders wordt mogelijk.

 • Bij vroeggeboorte verlengd geboorteverlof en verlengd vaderschapsverlof tot en met uitgerekende datum en eind ‘normaal’ verlof. Volledig doorbetaald.

 • Wijziging Kieswet; zwangerschaps- en geboorteverlof volksvertegenwoordigers wordt gelijkgetrokken met verlofregeling voor vrouwen met ‘gewoon’ arbeidscontract. Vier weken zwangerschapsverlof, tien weken bevallingsverlof gerekend vanaf bevallingsdatum of vanaf thuiskomst na heropname na bevalling. Zwangerschaps- en geboorteverlof onverminderd mogelijk binnen drie maanden voor verkiezingen. Meer vrouwen in de politiek.

 • Er komt zo snel mogelijk een wettelijke regeling die de mogelijkheid van een dubbele achternaam voor kinderen regelt. Hierdoor kan voor ouders, ook van meeroudergezinnen, de familieband met het kind bevestigd worden.

 • Er komt een volwaardige wet voor meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. In lijn met het advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Een derde of vierde ouder zou ook juridisch gezien ouder van het kind moeten kunnen worden en het wettelijke gezag moeten krijgen.

Kinderrechten 

Ieder kind is even belangrijk en alle kinderen moeten volwaardig mee kunnen doen. Om dit te realiseren moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke rechten hebben. Alleen dan hebben kinderen ook gelijke kansen. 

Ook moet voorkomen worden dat bepaalde groepen kinderen (in)direct worden uitgesloten of achtergesteld, zoals ongedocumenteerde kinderen, kinderen met een beperking, kinderen uit minderheidsgroepen en kinderen in armoede. Het recht op non-discriminatie vraagt om het nemen van concrete maatregelen.

De overheid moet bij het nemen van besluiten, het maken van beleid en de uitvoering daarvan de impact op jongeren, kinderen en toekomstige generaties meewegen.

Veiligheid en discriminatie – algemeen

 • Hogere straffen voor delicten met discriminerende achtergrond worden verankerd in de wet (hate crime wetgeving)

 • Nederland stelt, net als veel andere landen, gespecialiseerde discriminatierechercheurs aan die zaken tot op de bodem uitzoeken en bewijs rondkrijgen.

 • Op politieacademies en bijscholing voor agenten wordt de aanpak van discriminatie een verplicht onderwerp.

 • Er komen formatieplaatsen en budget voor diversiteitsnetwerken bij de politie zoals Roze in Blauw, die LHBTI’s o.a. ondersteunen bij het doen van aangifte.

 • De aanpak van discriminatie op internet wordt geïntensiveerd.

 • Justitie, OM, politie en gemeenten maken prestatieafspraken over het verminderen van geweld tegen LHBTI’s en andere groepen, en over meer veroordeelde daders. Het budget voor de aanpak van (LHBTI- en andere) discriminatie wordt verhoogd.

 • Instanties die in actie moeten komen bij meldingen en vermoeden van huiselijk geweld moeten veel beter gaan samenwerken. Voor kinderen moet op scholen meer aandacht komen voor huiselijk geweld, zodat al op jonge leeftijd lichamelijk en geestelijk huiselijk geweld gesignaleerd kunnen worden en het taboe om erover te praten doorbroken wordt. 

 • Er moet een einde komen (culturele) onderdrukking en eergerelateerd geweld. Slachtoffers die onder de radar blijven, met name vrouwen, moeten actief opgezocht en benaderd worden om hen kennis te laten maken met de gelijke kansen en gelijke rechten die zij in Nederland hebben. Er moet veel eerder worden ingegrepen bij (verdenking of dreiging van) onderdrukking en eergerelateerd geweld.

 • Geloofsverlaters krijgen betere bescherming en begeleiding.

 • Mensen in Nederland met een migratieachtergrond worden beschermd als zij vanuit het land van herkomst worden geïntimideerd. Persoonsgegevens zoals adres moeten afgeschermd worden. Buitenlandse overheden moeten niet ongewenst contact met hen op kunnen nemen.

Laatste update; 16 februari 2021

 

8 reacties
Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Beste allemaal, 

Hartelijk dank voor jullie interesse in onze digitale fractiekamer. Graag ontvangen we jullie feedback op ons programma. Uiteindelijk zullen onze experts alle feedback verzamelen en maken we er een prachtig programma van. Wij doen aan moderatie aan de voorkant. Dit houdt in dat berichten niet direct geplaatst worden maar dat ze eerste worden beoordeelt op taalgebruik en relevantie bij het onderwerp. Iedereen hier is anoniem, behalve de experts. Dit is een testversie van ons ideaal. Wij werken aan een volwaardig participatie platform waar dit de basis van is. Alle technische input, vragen of opmerkingen kunnen jullie dan ook sturen naar fractiekamer@splinterpolitiek.nl. 

Dank! 

Vriendelijke groet, 

Frank 

Beantwoorden
Berichten: 15
 5fedcd9f63516
Deelgenomen: 7 maanden geleden

De intro komt overtuigend over, mooi.

Zaken als 'Splinter staat voor universeel liberalisme', wellicht goed om dat ergens in een meer algemene tekst over Splinter en de visie van Splinter (of liever, de kandidaten van Splinter) te beschrijven? Of staat dat al ergens? Dat is namelijk waar ik naar op zoek ben, de meer algemene visie van Splinter, levensbeschouwing / algemene kijk op de samenleving, etc. Het programma zou daar vervolgens redelijk logisch uit moeten volgen. Wat mij betreft is dit programma ('Inclusiviteit') iets wat waarschijnlijk logisch volgt, maar ik weet nog niet 'waaruit'.

 

Inhoudelijk: Ik lees veel over 'gelijke kansen'. Betekent dit dat Splinter staat voor 'equality of opportunity' en niet voor 'equality of outcome'?  Ik vraag dit omdat ik in de rest van het programma ook heel wat nivellerende maatregelen tegenkom, die meer bij de school 'equaility of outcome' passen. Zou mooi zijn om daar ook expliciet iets beschouwends over te zeggen.

 

Opmerkingen:

Met andere woorden: identiteitspolitiek denkt in hokjes en zet groepen nadrukkelijk af tegen andere groepen,

 • Identiteitspolitiek denkt niet, dat doen mensen die het aanhangen / volgen / propageren
 • Dit stuk (hoewel ik het er waarschijnlijk mee eens ben) is nogal 'uitleggerig'. In het programma kan dat wellicht veel korter, en deze tekst dan ergens op een blog of zo.

Samengevat – wat ons Splinters te doen staat

Dit kopje zou geen kopje moeten zijn, is nog deel van voorgaande stuk.

 

 

 

Algemeen over het LHBTIQ+ stuk: 

Over dit stuk van het programma ben ik veel minder enthousiast. Het is duidelijk geschreven door iemand met veel specialistische kennis van zaken op het onderwerp, maar de gemiddelde lezer van het programma zal er niet zoveel van weten. En dus ook niet kunnen beoordelen het er wel/niet mee eens te zijn. Ik ben er voor om dit veel meer terug te brengen naar de hoofdlijnen, en dan per onderwerp discussie te voeren wanneer het aan de orde is. Of nu, ook goed. Maar niet om het zo uitgebreid met zoveel specifieke punten op te nemen in het programma, inclusief aanbevelingen van allerlei organisaties, etc. Stel dat dit over mijn vakgebied zou gaan (Computer Science) dan zou ik een programma kunnen schrijven wat helemaal volgens mijn opvatting bijv. informatiebeveiliging regelt voor NL, maar wat voor veel lezers te ver de techniek in gaat. Dat lijkt me niet de bedoeling, een programma zou een bepaalde mate van abstractie moeten bevatten zodat het voor iedereen duidelijk is of men het er wel / niet mee eens is.

Opmerkingen, met de kanttekening dat ik van heel veel dingen echt niet kan beoordelen of ik het er wel/niet mee eens ben zonder veel meer context:

 

LHBTIQ+ vs. LHBTI vs. LHBT

Ik weet oprecht niet welke lettercombinatie momenteel gangbaar is, maar lijkt me goed om het iig consequent toe te passen.

En, met het risico dat ik nu iets heel doms zeg, is die steeds langer wordende reeks letters niet precies een uiting van de identiteitspolitiek waar Splinter tegen zegt te zijn? Ongetwijfeld een onderwerp waar oneindige discussie over mogelijk is... Op Wikipedia ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Lgbt )  lees ik dat COC en gemeente Amsterdam aanbevelen 'LHBTI' te gebruiken, dus zonder '+'. Ik zou dat overnemen.

 

Er is bijzondere aandacht nodig voor mensen die te maken hebben met een stapeling van discriminatiegronden (intersectionaliteit) en voor LHBTI’s met een biculturele, religieuze en etnische achtergrond.

Op zich niet oneens, maar hoe verhoudt zich dit tot identiteitspolitiek gedachtengoed?

 

De aanpak van discriminerend geweld krijgt prioriteit. Er komt een hate crime-wet die in het strafwetboek verankert dat delicten met een discriminerende achtergrond hoger worden bestraft. 

(Onder het kopje 'Veiligheid en disciriminatie - algemeen' komt dit nog een keer terug)

'Hate crime'? Het lijkt me juist goed om niet te suggereren dat discriminatie gelijkstaat aan 'haat'. Veel discriminatie is juist onbewust, onnadenkend, niet gebaseerd op haat. Sterker nog, dat lijkt me vrijwel altijd het geval. Zelfs racisme gaat niet over haat, maar een uitgangspunt van superioriteit 'mijn ras is beter dan het jouwe' zonder dat daar 'haat' bij komt kijken.

Wat betekent 'hoger worden bestraft'?  Hoger dan wat?

Ik denk niet dat ik voor een 'hate crime wet' ben. Overtuig me svp. 

 

De steun voor GSA’s op middelbare scholen en mbo’s blijft tenminste gelijk en er wordt geïnvesteerd in acceptatie in het basisonderwijs.

Wat zijn GSA's?

 

Er komt transitieverlof voor transgender personen. De transgenderwet wordt verbeterd: een deskundigenverklaring is niet meer nodig en ook jongeren onder de 16 jaar kunnen hun geslachtsregistratie zonder rechterlijke tussenkomst wijzigen. De zorg voor trans personen wordt verbeterd, en er komt een einde aan de wachtlijsten.

Dit lijken meerdere bullets te moeten zijn.

 • Transitieverlof
 • Deskundigenverklaring niet meer nodig
 • Onder 16 jaar kunnen veranderen
 • Zorg verbeteren, einde aan wachtlijsten

 

Wat betreft 'kan geslachtsregistratie wijzigen': waarom niet zorgen dat 'geslacht' geheel verdwijnt uit de Basisregistratie Personen door de wet BRP aan te passen? Wat mij betreft verhuist 'geslacht' naar medische registers, waar dan alle ruimte is om het in meer complexe termen te beschrijven en voor zover nodig in medische context. Nu wordt iedereen door de overheid geregistreerd als zijnde mannetje, vrouwtje of 'anders', en volgens mij dient dat geen enkel doel. Weet iemand waarom het uberhaupt in de BRP staat? Enige reden die ik kan vinden waarom overheid dat gegeven zou moeten weten is voor bevolkingsonderzoeken, dat is dus specifiek RIVM, en zou ook uit een medisch register kunnen komen. Daarmee wordt het ook een stuk beter, immers nu word je  opgeroepen voor een bevolkingsonderzoek zodra je een bepaalde leeftijd bereikt en 'V' bent, terwijl je misschien helemaal niet (meer) de specifieke organen hebt waarvoor dat onderzoek nodig is. Uit een medisch dossier kan een veel betere oproep worden gegenereerd.

'Geslacht' is wat mij betreft geen zogenaamd 'basisgegeven' wat de gehele overheid verplicht moet gebruiken. Door het helemaal te schrappen uit de BRP is het ook niet meer nodig om het makkelijker te maken om het te wijzigen zonder tussenkomst rechter.

 

Er komt een wettelijk verbod op medisch niet-noodzakelijke ‘feminiserende’ of ‘masculiniserende’ medische behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen uitdrukkelijke toestemming. Ook komt er meer beleid en onderzoek voor de emancipatie van intersekse personen.

Dit zijn weer twee bullets lijkt me.

Inhoudelijk: Waar gaat dit over? Sinds wanneer doen we in NL aan niet-noodzakelijke medische behandelingen zonder toestemming? Dat komt op mij wat ongeloofwaardig over. 

 

Geslachtsvermelding verdwijnt van de identiteitskaart. Een ieder krijgt de mogelijkheid om de geslachtsvermelding op officiële documenten zoals de geboorteakte en het paspoort op eenvoudige wijze te laten doorhalen met een ‘X’. Onnodige verplichte geslachtsregistratie wordt zoveel mogelijk afgeschaft.

Zie mijn opmerking over BRP. Bij iedereen schrappen, dit zou een medisch gegeven moeten zijn, en dus een bijzonder persoonsgegeven wat je niet zomaar mag verwerken onder de AVG.

 

Langer betaald partnerverlof bij geboorte. Ook voor ZZP’ers.

Ehm.. Wie gaat die ZZP'er dan betalen? En welk uurtarief? Dit lijkt me onhaalbaar - als ZZP'er kies je voor 'geen doorbetaling bij geboorte'. Ondernemen heeft wat voor- en nadelen. Dit lijkt op het nastreven 'equality of outcome'.

 

Meer vrouwen in de politiek.

Dit staat als een wat vreemde zin achter de tekst. Het zou een los punt moeten zijn, tenzij het als gewenst gevolg wordt gezien maar dan moet dat worden beschreven. (in dit stuk staat ook nog een redactionele noot, verwijzing naar 'input Frank').

 

Deeltijdwerk lonender maken.

Lonender dan wat?

 

 

 

Tussenopmerking:  Tot nu toe heb ik in het programma alleen nog maar dingen gezien die geld kósten, soms heel veel, en daartegenover nog geen enkel voorstel om geld te besparen. 

 

 

 

Beantwoorden
2 Reacties
 5fed7bf4e89fb
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Berichten: 21

@5fedcd9f63516

Sterk punt. Wordt de burger niet teveel als consument beschouwd? Kan van wederzijdsheid meer verwacht worden? Fortuyn schermde met de JFKennedy-slogan; don't ask what the country can do for you. Ask yourself what you can do for your country. Een valse tegenstelling helaas,d e vraag zou moeten zijn; hoe verhoudt de burger als consument zich tot de burger als producent. Even konkreet; Trouw geeft Marcouch een podium, zijn zorgen over de verloederende AUTOCHTONEN (in vele wijken van Arnhm)te uiten. een tikkende tijdbom als je het mij vraagt. Hele families, straten, buurten, wijken zoner iemand die werkt. Een mooi artikel, zeer overtuigend.

Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22

@5fedcd9f63516

Nogmaals dank voor je input en opmerkingen, ook op dit onderwerp. We gaan ermee aan de slag.

Hartelijke groet, Femke Merel

Beantwoorden
Berichten: 21
 5fed7bf4e89fb
Deelgenomen: 7 maanden geleden

(Artikel in Tijdgeest 24-12)

Beantwoorden
Berichten: 10
 5ffeff44e3f82
Deelgenomen: 7 maanden geleden
Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Echter, dat is iets heel anders dan hokjesdenken die de identiteitspolitiek met zich meebrengt, die daarmee mensen in groepen tegen elkaar opzet en een inclusieve samenleving tegengaat.

Ik begrijp de kritiek die hier gesteld wordt, maar dé identiteitspolitiek is een erg breed begrip. Ik denk ook niet dat het loont om dat diffuse en enorm diverse stroming onder één paraplu te verzamelen. Het sterkste is om te benoemen wat het is dat je wél wilt. De verschillende vormen van identiteitspolitiek zijn het best te bestrijden door een consequente 'nee' op de momenten dat het opkomt. Ik vind deze openingsalinea heel sterk, maar de referenties aan 'identiteitspolitek' leiden af van de kernboodschap.

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

De liberalen, en niet de identiteitspolitici, zetten het goede werk van de burgerrechtenbewegingen voort.

Door de scherpe onderscheid tussen de burgerrechtenbeweging en identiteitspolitiek lijkt het alsof jullie identiteitspolitiek primair als een linkse activiteit zien. Maar identiteitspolitiek vindt plaats over de gehele politieke spectrum. Dat komt goed naar voren in de eerste bulletpoint in deze reeks, maar wordt weer afgezwakt door deze zin.

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

een stapeling van discriminatiegronden,

Dit refereert naar intersectionalisme, een concept vanuit de linke identiteitspolitiek. Hoe rijm je dat met het voorgaande?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Lokaal LHBTI-emancipatiebeleid wordt bevorderd met regenbooggemeentebeleid.

Wat betekent regenbooggemeentebeleid?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

De mensenrechten van LHBTI’s blijven topprioriteit in het buitenlands- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Hoe is dit te rijmen met het universeel liberalisme? Als de rechten van LHBTIQ mensen prioriteit krijgt boven heterovrouwen zijn we geen universele maatstaven aan het hanteren. Als je mensenrechten topprioriteit maakt dan valt daar de extra hulp die LHBTIQ mensen nodig hebben ook onder, lijkt mij.

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

LHBTI-rechten worden definitief verankerd in artikel 1 van de Grondwet.

Waarom is het nodig als discriminatie tegen iedereen al verboden is, dus ook tegen LHBTIQ mensen

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Er komt een hate crime-wet die in het strafwetboek verankert dat delicten met een discriminerende achtergrond hoger worden bestraft.

Is elke crime niet in principe een hate crime?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

en er komt een einde aan de wachtlijsten.

De wachtlijsten voor transitie?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

standaarden voor diversiteit en inclusiviteit t.a.v. seksuele oriëntatie, genderidentiteit en –expressie en geslachtskenmerken

Een quotum is ook een standaard, maar daar is Splinter tegen. Dus wat wordt hier precies bedoeld?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Geslachtsvermelding verdwijnt van de identiteitskaart. Een ieder krijgt de mogelijkheid om de geslachtsvermelding op officiële documenten zoals de geboorteakte en het paspoort op eenvoudige wijze te laten doorhalen met een ‘X’. Onnodige verplichte geslachtsregistratie wordt zoveel mogelijk afgeschaft.

Wat is ‘onnodig’? En hoe staat dit in verhouding met de noodzaak tot gender sensitieve zorg?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

LHBT’s uit Iran krijgen asiel in Nederland.

Waarom specifiek Iran en niet alle landen waar zij de doodstraf kunnen krijgen?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Er komen formatieplaatsen en budget voor diversiteitsnetwerken bij de politie zoals Roze in Blauw, die LHBTI’s o.a. ondersteunen bij het doen van aangifte.

Eerder in het programma wordt gepleit om ook na te denken over het helpen van mensen die achtergesteld worden op basis van klasse. Dit zou ook goed zijn voor mensen die een taalachterstand of sociale stoornis hebben.

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Justitie, OM, politie en gemeenten maken prestatieafspraken over het verminderen van geweld tegen LHBTI’s en andere groepen, en over meer veroordeelde daders. Het budget voor de aanpak van (LHBTI- en andere) discriminatie wordt verhoogd.

Prestatieafspraken werken in veel delen van het publieke domein niet: onderwijs, integratie en zorg zijn voorbeelden.

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

Splinter staat voor gelijke kansen voor iedereen en zal hier fel voor strijden.

Hoe?

Geplaatst door: @fvankootenyahoo-com

De loonkloof tussen man en vrouw moet worden gedicht.

Deze loonkloof is niet geheel te wijten aan systemische ongelijkheid. Een deel komt ook voort uit de verschillende keuzes die de populatie vrouwen maakt tov de populatie mannen. Dus helemaal dichten is wellicht niet mogelijk, zeker niet als je het universeel liberalisme als uitgangspunt neemt. In Scandinavische landen hebben we ook gezien dat meer gelijkheid kan leiden tot juist een grote loonkloof omdat mensen vrij zijn om te doen waar ze natuurlijk naar neigen. Dus dan rest de vraag: wat wil Splinter concreet doen om ongelijkheid te verminderen?

Ik mis in dit geheel nog een belangrijk element. Met een niet-Nederlandse achternaam maak je minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatie. Dit verschil is redelijk goed gedocumenteerd en het is aannemelijk een barrière voor gelijke kansen bij mensen van andere achtergronden. Anoniem solliciteren zou een oplossing kunnen zijn.

 

Beantwoorden
Pagina 1 / 2