Economie

Pagina 1 / 3

Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

 

ECONOMIE

BREDE WELVAART, ARBEIDSMARKT en ONDERNEMEN

Economie

De economie moet bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor alle inwoners van Nederland en moet veerkrachtig genoeg zijn om de hedendaagse uitdagingen te kunnen doorstaan. Een van de grootste uitdagingen voor de economie is enerzijds: een (lokaal) economisch systeem te ontwerpen dat voorziet in ieders essentiële levensbehoeften, zoals gezond en betaalbaar voedsel, een betaalbaar huis in een groene klimaatbestendige omgeving, hoog kwalitatieve gezondheidszorg, het hebben van zeggenschap over het eigen leven en het hebben van politieke inspraak. En anderzijds het beschermen en leefbaar houden van de planeet voor nu en toekomstige generaties; gezondheid en welzijn voor mens, dier, natuur en milieu. Ons economisch model dient daarmee in balans te worden gebracht; een houdbare economie blijft binnen de draagkracht van de aarde.

Daarvoor is een omwenteling nodig in het economisch denken, oftewel een systeemverandering: ons economisch systeem is onderdeel van onze samenleving en afhankelijk van diezelfde samenleving alsmede van beperkte grondstoffen. Op dit moment is het economisch systeem financieel, politiek en sociaal verslaafd aan groei, ten koste van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt en de planeet. Een schoon milieu, een stabiel klimaat, natuur en biodiversiteit zijn geen luxe. Extreme ongelijkheid en armoede zijn het gevolg van fouten in ons economisch systeem. De Britse econoom Kate Raworth ontwikkelde een nieuw economisch model dat hier een antwoord op heeft: de donut economie. Splinter neemt dit model en de systeemverandering die het nastreeft over.

Systeemverandering in onze economie

“Je verandert dingen nooit door de bestaande realiteit te bestrijden. Om iets te veranderen, bouw je een nieuw model dat het bestaande model overbodig maakt.” – Buckminster Fuller

 

 • De welvaart in Nederland moet anders worden gemeten. Welvaart kan namelijk niet alleen worden afgemeten aan het inkomen (het bruto binnenlands product, bbp), omdat het niet meet hoe gelukkig mensen zijn. Het realistisch meten van de Nederlandse welvaart kan alleen door gebruik van een breed begrip van welvaart. Hierbij worden bijvoorbeeld ook de kwaliteit van de natuur en het milieu, de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg gemeten. Bij het ontwikkelen van overheidsbeleid dienen de effecten op de brede welvaart standaard inzichtelijk te worden gemaakt. Een aanvullende generatietoets zal inzichtelijk maken hoe bepaalde overheidsmaatregelen en economische activiteiten uitpakken voor jongere en toekomstige generaties. Ook wordt in kaart gebracht hoe onze welvaart in Nederland wel of niet ten koste gaat van het welzijn elders in de wereld.

 • Vervuiling en schaarse goederen worden zwaarder belast, maar werken ofwel arbeid wordt veel lager belast. Daardoor wordt vervuilen steeds minder aantrekkelijk, wat schone innovatie stimuleert. Door de werkgeverslasten te verlagen, wordt het minder risicovol en aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen en te houden.

Werken, inkomen, belastingen

 • Minimumloon gaat met minimaal 40 procent omhoog naar € 14,- per uur en de AOW, de Wajong en de bijstandsuitkering stijgen mee. De positie van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt wordt versterkt. Er komt een beter sociaal vangnet voor ZZP’ers, freelancers en uitzendkrachten.

 • Kinderopvang wordt gratis om gendergelijkheid op de arbeidsmarkt te stimuleren en om narigheid met correcties en terugvorderingen bij kinderopvangtoeslag, waarmee nu 80 procent van de ouders achteraf geconfronteerd wordt, te voorkomen.

 • Het algehele toeslagenstelsel van de Belastingdienst gaat op de schop en maakt plaats voor een veel humaner systeem zonder terugbetaalrisico. Kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft, omdat kinderopvang gratis wordt. Een systeem bijvoorbeeld in de vorm van directe financiering van kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag aan de instelling in plaats van aan de burger.

 • Hypotheekrenteaftrek blijft in stand zo lang de koophuizenmarkt dermate overspannen is dat het de huizenprijzen opstuwt en kopen voor veel mensen onbetaalbaar is. Als mensen een koophuis hebben kunnen kopen, dan is het in veel gevallen te duur en zijn gezinnen voor het betalen van de vaste lasten en de hypotheek afhankelijk van twee volwaardige inkomens. Daarom mag er niet getornd worden aan de hypotheekrenteaftrek, zeker niet in deze tijden van crisis.

 • De kostendelersnorm komt te vervallen; mensen in hetzelfde huishouden hebben ook recht op een bijstandsuitkering. Ook de verplichte tegenprestatie die tot schrijnende situaties kan leiden, wordt afgeschaft.

 • Een basisinkomen kan onder de juiste randvoorwaarden inkomenszekerheid bieden en de positie van werknemers richting werkgevers versterken. Er komt een grote pilot naar het basisinkomen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: een maandelijks bedrag of iedereen of een negatieve inkomstenbelasting waarbij alleen mensen met een laag inkomen daadwerkelijk een basisinkomen ontvangen.

 • Er komt een breed om- en herscholingsprogramma voor beroepen waar in de toekomst (veel) minder behoefte aan is. Ook de mensen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt krijgen brede steun voor omscholing als zij dat willen.

 • Arbeidscontracten worden beperkt tot: tijdelijk en vast voor regulier werk, uitzendcontract om tijdelijk ziekte of grote drukte op te vangen en het zelfstandigencontract voor ZZP’ers. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan en medewerkers worden niet gedwongen om ZZP’er te worden.

 • Het laagste tarief van de inkomstenbelasting wordt verlaagd.

 • Huren worden de komende jaren niet verhoogd.

 • De lonen in de publieke sector worden fors verhoogd.

 • Er komen maatregelen om het aantal ‘werkende armen’ terug te dringen. De overheid draagt zorg voor een goed inkomen voor iedereen.

 • Arbeidsmigranten worden beter beschermd: er komen strenge eisen voor het onderkomen. Zo hoeven zij geen slaapkamer te delen en worden zij in staat gesteld om zich aan de coronaregels te houden. Werkgevers zijn verantwoordelijk indien de arbeidsmigranten hierin niet gefaciliteerd worden. Commerciële bedrijven kunnen niet tegelijkertijd werkgever en huisbaas zijn van arbeidsmigranten.

 • De arbeidsinspectie krijgt een breder mandaat om zelf onderzoek te doen en gaat ook handhaven op de naleving van cao-lonen, discriminatie en sociale veiligheid. De arbeidsinspectie gaat daarbij ook nadrukkelijk in gesprek met medewerkers.

 • De verlofregeling voor ouders wordt verruimd: de bestaande negen weken, deels betaalde, verlofregeling wordt omgezet in drie maanden volledig betaald. Ouderschapsverlof voor beide ouders wordt mogelijk.

 • Werkzoekenden kunnen makkelijker vrijwilligerswerk en stages doen, ook als dat werk niet direct op terugkeer naar de arbeidsmarkt is gericht. Deze activiteiten tellen voortaan mee als zinvolle voorbereiding op terugkeer naar de arbeidsmarkt.

 • De versobering van het vangnet voor jongeren met een beperking (de Wajong) wordt teruggedraaid. Zij krijgen kansen op een zinvolle en nuttige dagbesteding met doorgroeimogelijkheden naar een passende betaalde baan.

 • Er komt een nieuw type sociale werkvoorziening. Daarmee kunnen alle mensen met een arbeidsbeperking dicht bij huis betekenisvol werk doen, met voldoende begeleiding en voor een fatsoenlijk loon.

 • Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden beter gewaardeerd. Ook worden de mogelijkheden vergroot om een baan te combineren met vrijwilligerswerk en mantelzorg.

 • Multinationals kunnen niet meer individueel onderhandelen over belastingvoordeel of andere ondernemersvoordelen. De Belastingdienst had geen enkele wettelijke basis waarop de ‘belasting-rulings’ werden gebaseerd en derhalve mag zij dit niet meer doen. Bovendien moet de minister van Financiën (die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst) de Kamer informeren over alle deals die zij heeft gesloten.

ZZP

 • Gelukkig zijn er veel succesverhalen van ZZP’ers die een goed inkomen hebben en bewust voor het ZPP’erschap gekozen hebben vanwege de ondernemersvrijheden die het biedt. Daar zal niet aan getornd worden.

 • Schijnzelfstandigheid wordt actief tegengegaan; voor het ondernemerschap moet uit vrije wil en uit volle overtuiging gekozen worden. Dit mag nooit opgelegd worden aan werknemers waarvoor een werkgever het te duur of te risicovol vindt om deze in dienst te nemen.

 • Het wordt voor ZZP’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. ZZP’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

 • ZZP’ers die (beperkt) arbeidsongeschikt worden, moeten zich ook kunnen verzekeren voor hun oude dag. Dat is op dit moment niet het geval.

   

MKB en consumptie

Voor een gezonde economie zijn ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) onmisbaar. Zij zijn onmisbaar voor de omslag naar een duurzame economie waarin we met respect voor de leefomgeving en het klimaat lokaal produceren en consumeren. Een sterk MKB zorgt voor stabiliteit van de werkgelegenheid. Liever veel MKB’ers dan één heel groot bedrijf. De overheid moet deze ondernemers de ruimte geven om succesvol te kunnen ondernemen. Onnavolgbare regelgeving moet worden ingeperkt en geschrapt. Innovatie en duurzame initiatieven worden actief gestimuleerd.

De Nederlandse MKB-sector verdient veel meer aandacht en begeleiding (waar mogelijk) dan voorheen. De afgelopen jaren zijn onder de kabinetten Rutte I, II en III fouten gemaakt en zijn vooral MKB-ondernemers in de steek gelaten. Het meest recente voorbeeld is de gebrekkige hulp rondom Covid19. Veel bedrijven kwamen door onnavolgbare regelingen niet in aanmerking voor financiële hulp vanuit de overheid. Anderen hadden enorm veel moeite met de slechte communicatie of nutteloze oplossingen die worden aangeboden. Beslissingen om bedrijven dicht te gooien hebben bij sommigen geleid tot faillissementen, ontslagen en enorme stress, terwijl deze organisaties wellicht meer inspraak hadden moeten krijgen bij de beslissingnemers.

De overheid en het MKB zitten niet meer op dezelfde lijn. Het is al lange tijd duidelijk dat overheid en bedrijfsleven uit elkaar zijn gegroeid. Men luistert niet meer naar elkaar en er lijkt steeds minder draagvlak om bijvoorbeeld samenwerking aan te gaan en/of elkaar te voeden met ideeën. Geef de ondernemer genoeg de mogelijkheid om de problemen in zijn/haar industrie aan te geven of te verduidelijken in plaats van dat wij zelf conclusies gaan trekken vanuit Den Haag. Betrek juist hun expertise en bespreek samen innovatieve plannen, ideeën en duurzame oplossingen. Beloon, erken waar nodig en belast niet zomaar bonussen voor het verrichten van extra werk, zoals in de zorg. Kom als land meer op voor de Nederlandse middenstander, het kleinbedrijf en ZZP’er en laat zien dat juist die sector Nederland groot heeft gemaakt en groot zal blijven houden. Durf te promoten!

 • Procedures om een onderneming te starten, worden vereenvoudigd.

 • Het MKB moet kunnen vertrouwen op stabiele regelgeving, zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau.

 • Het ondoordringbare woud aan nutteloze regelgeving wordt teruggedrongen. Splinter is voor minder maar betere regels. Maatregelen die duurzaam ondernemen en innovatie ondersteunen, blijven of worden ontwikkeld. “Greenwashing”, een groen sausje over vervuilend beleid voor de bühne, wordt tegengegaan.

 • De verkoop van persoonsgegevens vanuit de Kamer van Koophandel (KvK) wordt verboden. Inschrijving bij de KvK is namelijk verplicht en persoonsgegevens van ondernemers moeten daar veilig zijn.

 • De overheid stopt met van bovenaf opleggen hoe ondernemers het beste kunnen ondernemen. Dat weten ondernemers heel goed zelf. Bovendien wordt er te veel over de ondernemers gepraat, in plaats van met de ondernemers. Het vertrouwen moet over en weer hersteld worden door goed naar de MKB’ers te luisteren. Niet alleen met grote brancheorganisaties en ondernemersverenigingen, maar juist óók met de kleine winkelier op de hoek. MKB’ers hoeven bij Splinter niet achteraan de rij aan te sluiten in de hiërarchie van de Haagse lobby; dat is enerzijds niet transparant en anderzijds zitten er dan te veel schakels tussen. Liever horen wij het direct van de burgers en de ondernemers zelf via ons participatieplatform.

 • Vanaf de start van een onderneming wordt circulair denken en handelen door de overheid gestimuleerd met gunstige regelgeving en voordelen voor ondernemingen die zich specialiseren in duurzaamheid.

 • Regionaal produceren en lokaal ondernemerschap worden gestimuleerd.

 • Oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan door lokale ondernemers meer ruimte te geven om zich te onderscheiden van internetwinkels door het toevoegen van ‘beleving’. Het verkrijgen van vergunningen voor ondernemerschap in de binnenstad, ter promotie van winkelen in de winkelstraten in plaats van op internet, wordt eenvoudiger. Lokale kleine winkeliers kunnen zich daardoor onderscheiden, waardoor de binnenstad een leukere en leefbare plek blijft.

 • Btw op waardevolle productie en diensten wordt afgeschaft, omdat deze voor iedereen betaalbaar moeten zijn. Bijvoorbeeld gezonde regionaal geproduceerde producten, openbaar vervoer, cultuur en reparatie worden vrijgesteld van btw.

 • Door ‘true pricing’, het doorberekenen van de werkelijke kosten van een product inclusief de klimatologische voetafdruk, wordt oneerlijke concurrentie voor Nederlandse producenten tegengegaan, innovatie gestimuleerd en ‘greenwashing’ tegengegaan.

 • Vervuiling en schaarse goederen worden zwaarder belast, maar werken ofwel arbeid wordt veel lager belast. Daardoor wordt vervuilen steeds minder aantrekkelijk, wat schone innovatie stimuleert. Door de werkgeverslasten te verlagen, wordt het minder risicovol en aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen en te houden.

 • Publiek-private samenwerking wordt gestimuleerd.

 • De overheid maakt het voor het MKB eenvoudiger en kansrijker om mee te dingen naar overheidsaanbestedingen. Nu moeten bedrijven nog aan zo veel voorwaarden voldoen dat het voor MKB’ers vrijwel onmogelijk wordt om daarin succes te hebben.

 • Innovatie stimuleren

 • Investeren in klimaat en energietransitie door bedrijven

Familiebedrijven

Nederlandse familiebedrijven zijn van grote waarde voor de economie en de werkgelegenheid. Van de bedrijven en instellingen met 2 tot 50 werkzame personen is 69% een familiebedrijf en deze familiebedrijven zijn maar liefst goed voor een kwart van de bedrijfsomzet. Door problemen rond de opvolging in familiebedrijven dreigen een groot verlies aan werkgelegenheid en uitholling van de groei.

 • Het overnemen van familiebedrijven door een volgende generatie moet eenvoudiger en betaalbaarder worden. Overname binnen de familie mag niet gedwarsboomd worden door een woud aan regelgeving.

 • De BOR (bedrijfsopvolgingsregeling) is een voorziening in de belastingwetgeving die gericht is op een (gedeeltelijke) vrijstelling van de schenk- en erfbelasting. Het is een belangrijk instrument dat erop gericht is de continuïteit van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid te borgen. In 2021 wordt de BOR geëvalueerd door het ministerie van EZK. De regeling is vanwege de relatief strenge eisen nu al belemmerend voor de opvolgers in familiebedrijven. Een verdere versobering van de BOR zou Nederland ver op achterstand zetten ten opzichte van andere Europese landen. Splinter wil juist dat de BOR eisen worden versoepeld, zodat bedrijfsopvolging makkelijker wordt, zoals de versoepeling van de bezitseis en het schrappen van de voortzettingseis. De voortzettingseis wordt vervangen door de eis dat het ondernemingsvermogen niet mag worden omgezet in beleggingsvermogen. Desinvesteren en herinvesteren binnen de vijfjaarsvoortzettingstermijn moeten mogelijk zijn.

 • Het UBO-register schiet zijn doel voorbij en schendt de privacy van ondernemers. Behalve het belang in het bedrijf, wordt namelijk ook veel persoonsinformatie volledig openbaar gemaakt. Het privacyrecht kent belangrijk principe, namelijk dat gegevens die voor het ene doel zijn verzameld niet voor een ander doel mogen worden gebruikt; de UBO gegevens zouden enkel inzichtelijk moeten zijn voor overheidsdiensten. De European Data Protection Supervisor oordeelde al dat deze privacyschending niet proportioneel is. Familiebedrijven waarvan de UBO’s tot nu toe buiten de openbaarheid bleven, hebben veel privacy te verliezen. Splinter verzet zich tegen de openbaarmaking van UBO-gegevens en wil dat de regelgeving wordt aangepast.

 

Armoedebestrijding; bestaanszekerheid voor iedereen

In tijden van coronacrisis nog urgenter; 1 op de 6 huishoudens verwacht een inkomensachteruitgang van 30 procent of meer. Het aantal huishoudens met betalingsproblemen zal naar verwachting toenemen van 1,4 miljoen naar 2 miljoen. Het aantal huishoudens met problematische schulden zal toenemen van ca. 650.000 naar mogelijk 1 miljoen in 2021.

Daarom:

 • Een toereikend inkomen voor iedereen; uitkering en minimumloon verhogen

 • Armoedeval tegengaan; werk moet lonen

 • Meer baanzekerheid creëren

 • Geen onnodige verhoging van schulden

 • Eenvoudig systeem van regelingen en toeslagen

 • Ruimte voor decentrale overheden om te komen tot échte oplossingen voor problematische schulden

 • Verminder de woon- en energielasten voor minima

 • Integrale aanpak van armoede en schulden, preventie en empowerment

Kinderen in armoede

Ieder kind is even belangrijk en alle kinderen moeten volwaardig mee kunnen doen. Splinter staat voor gelijke rechten en gelijke kansen, ook voor kinderen. Een voorwaarde voor gelijke kansen is het kunnen opgroeien zonder armoede.

 • Er moet uitvoering worden gegeven aan de vastgestelde streefwaarde om het aantal kinderen in armoede in 2030 tot minimaal de helft terug te dringen. Over de voortgang moet er gerapporteerd worden aan de Kamer.

 • De overheid dient te zorgen voor een integrale aanpak en voldoende financiële middelen voor armoedebestrijding onder kinderen, waarbij niet alleen wordt ingezet op het compenseren van de gevolgen van armoede maar ook op actieve bestrijding daarvan.

 • Geef kinderen een zelfstandig recht op sociale zekerheid, door het voorbehoud van Nederland bij artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag in te trekken.

 

Pensioen en AOW

 • Pensioenen worden niet gekoppeld aan de beurs; we mogen geen risico lopen met de pensioenen van nu en de jongere generaties. Pensioenfondsen worden gestimuleerd om niet meer te investeren in schadelijke industrieën, zoals de fossiele industrie en de intensieve veehouderij, maar in sectoren die bijdragen aan een leefbare aarde en brede welvaart.

 • De AOW-uitkering gaat omhoog; dit is gunstig voor gepensioneerden met een laag of geen aanvullend pensioen

 • De AOW-leeftijd wordt weer 65 jaar, maar als mensen langer door willen werken dan kan dit uiteraard.

 • De lage rekenrente voor pensioenfondsen die door de Europese Centrale Bank kunstmatig laag wordt gehouden, is de oorzaak dat pensioenen niet meegroeien met de prijzen en zelfs pensioenkortingen dreigen. Splinter wil dat de lage rekenrente losgelaten wordt en gaat naar een realistische rekenrente.

 • De overheid mag de pensioenbuffers, wanneer zij deze te hoog vindt, niet toe-eigenen.

 • Werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun pensioenopbouw. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun pensioen onderbrengen bij een groen investeringsfonds als dat bij hun huidige pensioenfonds niet mogelijk is. Ook kunnen zij kiezen voor een flexibele pensioenleeftijd of een deeltijdpensioen. Tevens moet het mogelijk zijn om een groter bedrag van het pensioentegoed ineens op te nemen.

 • De pensioenfondsen worden gedemocratiseerd, zodat werknemers veel meer zeggenschap krijgen over het belonings- en provisiebeleid en over wat pensioenfondsen met hun geld doen.

 • Het wordt voor ZZP’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. ZZP’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

 • De sollicitatieplicht voor 60-plussers wordt afgeschaft en daarvoor in de plaats kan er vrijwilligerswerk, kinderopvang of mantelzorg worden verricht.

 

Banken

 • Banken horen hun maatschappelijke taak serieus te nemen

 • Banken horen een grotere reserve aan te houden

 • Banken moeten financiële instrumenten hebben om startups te funden. Op dit moment zijn er in de praktijk geen mogelijkheden voor starters, voornamelijk startups, om geld te lenen om het bedrijf te laten groeien. Hierdoor is het noodzakelijk geworden dat startups Nederland verlaten om tot bloei te komen. Dit is schadelijk voor onze economie. De initiatieven zoals Qredits zijn meer marketing dan dat het de structurele problemen oplost.

 • Er komt een nationale consumentenbank waar burgers een rekening kunnen openen om veilig te kunnen betalen en sparen. Het mag niet zo zijn dat burgers straks weer dubbel de dupe zijn door winstbejag en speculatie van de grootbanken, enerzijds door hen weer te redden met belastinggeld, anderzijds door het risico dat men het spaargeld kwijt is.

Laatste update; 15 februari 2021

15 reacties
Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Beste allemaal, 

Hartelijk dank voor jullie interesse in onze digitale fractiekamer. Graag ontvangen we jullie feedback op ons programma. Uiteindelijk zullen onze experts alle feedback verzamelen en maken we er een prachtig programma van. Wij doen aan moderatie aan de voorkant. Dit houdt in dat berichten niet direct geplaatst worden maar dat ze eerste worden beoordeelt op taalgebruik en relevantie bij het onderwerp. Iedereen hier is anoniem, behalve de experts. Dit is een testversie van ons ideaal. Wij werken aan een volwaardig participatie platform waar dit de basis van is. Alle technische input, vragen of opmerkingen kunnen jullie dan ook sturen naar fractiekamer@splinterpolitiek.nl. 

Dank! 

Vriendelijke groet, 

Frank 

Beantwoorden
Berichten: 6
 5fe9dee14ef01
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Reactie op:

“De welvaart in Nederland moet anders worden gemeten. Welvaart kan namelijk niet alleen worden afgemeten aan het inkomen (het bruto binnenlands product, bbp), omdat het niet meet hoe gelukkig mensen zijn.” en verder…

 

Het gebruik van de term ‘welvaart’ is onduidelijk. Ik stel voor alles wat met welvaart te maken heeft uit te drukken in geld. Wat bedoeld wordt met ‘brede welvaart’ heeft voor mijn gevoel betrekking op ‘welzijn’. Welvaart is een aspect van welzijn. Het lijkt mij beter om het gebruik van het begrip welvaart te beperken tot alles wat in geld uitgedrukt en gemeten kan worden. Welvaart is een economisch begrip. Welzijn is een politiek begrip. Het begrip welvaart is nodig om tot armoedebestrijding te kunnen komen. Armoede gaat om het te weinig hebben van geld om in fundamentele behoeften te voldoen. Geluk is niet betaalbaar en kan niet in geld gemeten worden. Ook welzijn is niet meetbaar, zoals dit met elke subjectieve zaak het geval. Wel kun je criteria opstellen waaraan voldaan moet worden, als voorwaarde voor geluk. Zie verder mijn boeken en Stukjes.

Beantwoorden
Berichten: 6
 5fe9dee14ef01
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Overigens de link is https://www.stukjes.info/   

Beantwoorden
Berichten: 6
 5fe9dee14ef01
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Vraag: is die wachtwoordachtige aanduiding te veranderen in een eigennaam?

Beantwoorden
2 Reacties
 Frank van Kooten
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Berichten: 16

@5fe9dee14ef01 hallo, voorlopig nog niet. We doen dit om iedereen volledige anonimiteit en neutraliteit te bieden. We hopen in een uiteindelijke versie een “profielkaart” aan te bieden waar iedereen kan aangeven welke gegevens wel of niet openbaar gemaakt mogen worden. Hartelijke groet, Frank

Beantwoorden
 Frank van Kooten
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Berichten: 16

@5fe9dee14ef01 kan je misschien de mail doorsturen naar fractiekamer@splinterpolitiek.nl? Die (volslagen overtrokken) waarschuwing lijkt te komen door het mail adres van hulp@splinterpolitiek.nl (die bestaat namelijk niet, gaan we zsm aanpassen)

Beantwoorden
Pagina 1 / 3