DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT

Pagina 1 / 2

Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Naar de volledige inhoud gaan

PARLEMENT, REGERING/OVERHEID, RECHTSPRAAK, PERSVRIJHEID

Rechtstaat – algemeen

Splinter is een compromisloze verdediger van democratie en rechtsstaat en daarmee van rechtszekerheid, stabiliteit en vooral ook vertrouwen in elkaar en de maatschappij die we samen blijven vormen.

Wat is “de rechtsstaat” en hoe wil Splinter die beschermen en verbeteren?

De rechtstaat is een staatsinrichting, waarin iedereen gelijkelijk onderworpen is aan de wet  – dus de Staat zelf ook, daaronder begrepen de politici en ambtenaren die namens de Staat de wet bepalen en uitvoeren.  Of dat in de praktijk ook allemaal goed gaat, wordt in een rechtsstaat aan de wet getoetst door een onafhankelijke rechterlijke macht. Dit model, waarin het gezag van de Staat wordt vastgelegd in en beperkt door de wet, lijkt meestal behoorlijk effectief om gewone burgers en bedrijven te beschermen tegenover mogelijke willekeur of machtsmisbruik door een overheid. En tegenover elkaar. Deze rechtszekerheid naar elkaar toe is de kern van de rechtstaat.

Helaas zijn er afgelopen tijd genoeg voorbeelden in het nieuws gekomen waarin dit niet goed is gegaan. De slachtoffers van de nietsontziende kinderopvangtoeslagaffaire kunnen daar volop over meepraten. Terwijl overheidsmacht misbruikte werd om de levens van onschuldige burgers bewust te verwoesten, liet rechtszekerheid en herstel veel te lang op zich wachten. En velen wachten nog steeds. En kan inmiddels geen schadevergoeding meer herstellen wat immaterieel kapot is gemaakt: mensen verloren hun baan, hun huis, hun huwelijk en hun gezondheid. Zij verloren al hun vertrouwen in de overheid die hen behoort te beschermen, die er juist zou moeten zijn om de burgers te dienen. De rechtsstaat heeft genadeloos gefaald.

Een succesvolle rechtsstaat kan niet bestaan zonder een goed werkende democratie, omdat daarin de volksvertegenwoordiging een serieus corrigerende rol kan spelen bij het controleren van de macht, de regering. Aan beroepspolitici hebben we niet zoveel en aan politici die vastzitten in fractie- of coalitiedwang evenmin. We hebben voltrekt onafhankelijke, moedige volksvertegenwoordigers nodig, die misstanden aan de kaak stellen, niet onder druk te zetten zijn en onbevreesd net zo lang doorvragen en vechten voor degenen die geen stem hebben of voor diegene wiens stem niet gehoord wordt, totdat misstanden aan de oppervlakte komen en hersteld kunnen worden. En het beleid in de goede richting wordt bijgestuurd of wet- en regelgeving veranderd.

Democratie: democratische vernieuwing

Volksvertegenwoordigers

De afgelopen Tweede Kamerperiode zijn er bijna 90 van de 150 Kamerleden, om verschillende redenen, tussentijds vertrokken uit de Tweede Kamer. Dit baart Splinter zorgen. De Tweede Kamer is niet een opstapje naar een hoge functie in het bedrijfsleven. De Tweede Kamer is ook niet het voorportaal van een wethouderschap of burgemeesterschap. De Tweede Kamer is het hoogste bestuurlijke orgaan in Nederland waar beslissingen worden genomen over iedereen die in Nederland woont of verblijft. Hier hoort een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij. Splinter wil het verloop in de Kamer tegengaan en het parlementair geheugen, dat onmisbaar is, veiligstellen. Daar zijn maatregelen voor nodig:

 • Wanneer een Tweede Kamerlid tussentijds, vóór de volgende verkiezingen, vrijwillig vertrekt uit de Tweede Kamer vervalt de aanspraak op wachtgeld. Ook mag voor de duur van maximaal één jaar geen functie bekleden binnen de (semi) overheid.
 • Splinter is voor het “151e Tweede Kamerlid”. De Kieswet wordt zodanig gewijzigd dat bij tussentijds vrijwillig vertrek (afgezien van uitval door ziekte of een sterfgeval) van een zittende volksvertegenwoordiger, niet automatisch de eerstvolgende op de kieslijst van dezelfde partij als vervanging wordt beëdigd, maar de kandidaat die de meeste voorkeurstemmen heeft gekregen. Dit kan dus ook een kandidaat van een andere partij zijn. Dit is democratisch, gaat het grote verloop in o.a. de Tweede Kamer tegen en het parlement krijgt weer de status van het hoogste ambt in Nederland terug, in plaats van dat het Tweede Kamerlidmaatschap wordt gebruikt als springplank naar een topfunctie elders. Om zetelverlies te voorkomen zullen politieke partijen eerder kandidaten selecteren die de hele termijn willen excelleren in het hart van onze democratie. Ook zal het campagnegeld gelijkwaardig worden ingezet om behalve de lijsttrekker ook de andere kandidaten op de kieslijst stemmen te laten trekken. Aan het hardnekkige fenomeen “politieke backbencher” of “stemvee” komt daarmee ook een einde. Immers, onze Grondwet spreekt slechts van ‘Leden der Staten-Generaal’ en niet van politieke partijen. Leden worden op persoonlijke titel gekozen en stemmen zonder last. Door voorkeursstemmen op deze manier meer gewicht te geven, zorgt voor de noodzakelijke herwaardering van individuele Kamerleden binnen de politieke partij.
 • Het zwangerschapsverlofbeleid voor volksvertegenwoordigers zou vrouwvriendelijker moeten worden gemaakt om het aantrekkelijker te maken voor vrouwen om politiek actief te worden en te blijven. Daarom stelt Splinter voor om zwangerschapsverlof voor volksvertegenwoordigers gelijk te trekken met de regelgeving zoals dat in het Arbeidsrecht is vastgelegd.
 • Ziekteverlof is mogelijk voor maximaal vier maanden per periode.
 • Inzet tijdens de coalitievorming en coalitieonderhandelingen zou wat Splinter betreft zijn: minderheidskabinet met een regeerakkoord op hoofdlijnen. Zo wordt voorkomen dat de oppositie 4 jaar lang buiten spel staat en alle voorstellen kunnen worden gedwarsboomd door de coalitie en in het geval van voorstellen van de coalitie dat deze altijd zonder zich iets aan te trekken van de oppositie worden aangenomen. Met een minderheidskabinet en een regeerakkoord op hoofdlijnen zal de coalitie actief op zoek moeten naar steun van de oppositie en wisselende meerderheden creëren. Om tot goede wetgeving en besluitvorming te komen is het noodzakelijk dat partijen optimaal samenwerken. Met een minderheidskabinet zal die noodzaak ook daadwerkelijk gevoeld worden. Polarisatie wordt daarmee tegengegaan en inhoudelijk debat op basis van wetenschap en argumenten zal leidend worden. Politiek theater voor de bühne hebben we nu wel genoeg gezien.
 • Het uitbreken uit de fractiediscipline juicht Splinter toe. Afsplitsers mogen geen tweederangs Kamerleden zijn. Zij behouden hun volledige spreektijd en wordt niet langer gehalveerd. Zij krijgen weer stemrecht in alle commissies en mogen net zo veel vragen stellen tijdens het vragenuur als andere Kamerleden. Het fractiebudget zoals dat nu voor afsplitsers is vastgesteld is voldoende. Hiermee wordt voorkomen dat afsplitsers uit economische overwegingen hun besluit nemen.

Burgerinspraak

 • Bindend correctief referendum wordt ingevoerd, zowel landelijk als lokaal. Burgers kunnen het initiatief nemen voor het houden van een referendum dat de overheid vervolgens zal faciliteren. De hoeveelheid steun, benodigde handtekeningen, zal worden bepaald op basis van inwoneraantal op gemeentelijke en provinciaal nivea. Landelijk zouden dat 300.000 handtekeningen moeten zijn.
 • Ook de overheid zelf kiest periodiek onderwerpen uit waarvan het gewenst wordt geacht dat een advies of uitspraak wordt gevraagd aan burgers, bijvoorbeeld bij voorstellen die te maken hebben met lichamelijke integriteit of medisch-ethische kwesties.
 • Referenda worden gelijktijdig met reguliere verkiezingen gehouden.
 • Burgerinspraak naar Scandinavisch voorbeeld, inclusief e-democracy; digitale toepassingen die de invloed en de informatiepositie van de burger vergroten.
 • Splinter vindt dat jongeren vanaf 16 jaar al mee moeten kunnen praten en beslissen over hun toekomst. Wij pleiten voor het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar.

Betrouwbare regering/overheid

Recentelijk is de rechtsstaat vaak in het nieuws omdat deze op veel plekken in de wereld in toenemende mate onder druk staat. Vroeger leek dat vooral een probleem van erkende dictaturen of nep democratieën ver van ons bed. Die bestaan overigens nog steeds volop: de onderdrukking van Oeigoeren in China, van mensenrechtenactivisten in de Arabische wereld, van democratisch gezinde burgers in Belarus of van de inheemse volkeren van Brazilië zijn slechts enkele uit talloze voorbeelden.

Maar tegenwoordig komt die druk ook heel dichtbij. In de EU, waar de regeringen van Polen en Hongarije de vrijheid van pers, rechters en minderheden ernstig willen beknotten of in Frankrijk, waar kabinet en parlement aanstalten maakten om het filmen van disproportioneel politiegeweld strafbaar te stellen. In een land als Frankrijk zie je dan dat het samenspel van rechtstaat en democratie het mogelijk maakt dat zo’n plan onder enorme publieke druk wordt ingetrokken. In een ideale democratische rechtsstaat had de discussie zelfs niet plaats gevonden.

Ook in Nederland bestaat dergelijke druk op de rechtstaat. Één voorbeeld. Aan het begin van de zomer van 2020 stelde het kabinet een Corona-noodwet voor waarin de Minister zichzelf enorme bevoegdheden toekende en de Tweede Kamer nogal eens buiten spel zette. Na forse debatten werd ver na de zomer een Corona noodwet aangenomen, die meer in balans was. Prompt probeerde het kabinet de kersverse Corona spoedwet te omzeilen door op basis van een heel andere wet - die betrekking heeft op situaties in een noodtoestand - met een avondklok te dreigen in de bestrijding van het virus.

We moeten in Nederland niet willen dat de overheid de wet behendig aanwendt met als doel zichzelf er feitelijk boven te plaatsen. Andere voorbeelden waarin de overheid zich niet aan de eigen wetten houdt zijn: het traag en gebrekkig voldoen aan informatieverzoeken op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) en de inferieure informatiepositie van de Tweede Kamer (art. 68 Gw), waardoor feitelijk de pers én het parlement niet hun controlerende taak kunnen uitoefenen. [Strafbaarstelling?]

Maar één van de meest schrijnende en ontluisterende voorbeelden van waar het verkeerd aanwenden van overheidsmacht en laakbaar/onrechtmatig handelen van de overheid toe kan leiden is de kinderopvangtoeslagaffaire waarin voor onschuldige burgers niet te ontsnappen was aan een vooringenomen overheid en de gevolgen in het dagelijks leven van velen nachtmerrieachtige proporties aannamen.

Splinter wil dat de overheid weer betrouwbaar wordt voor en dienstbaar wordt aan de burgers:

 • De overheid dient haar macht aan te wenden om de noodzakelijke gemeenschappelijke noden te voorzien en voor niets anders. Een dienende overheid die er is voor haar burgers en niet andersom.
 • Overheid, bedrijfsleven en samenleving moeten zich anders tot elkaar gaan verhouden; instituties moeten we herbouwen en checks & balances herstellen.
 • Controle en transparantie van overheidsmacht zijn onmisbaar. Een zelfbewuste overheid is uit zichzelf transparant, onderwerpt zich vrijwillig aan gedegen controle en is niet bang voor kritiek; het doet geen afbreuk aan de overheidsorganisatie, maar is het begin van verbetering.
 • De desastreuze focus op rechtspinnen wat krom is, de cultuur van koste wat het kost fouten verbergen, moet met wortel en tak worden uitgeroeid.
 • Positie Ombudsman moet worden versterkt.
 • Er komt een speciale Fiscale Ombudsman.
 • Klokkenluiders die ondanks hun eigen kwetsbare positie misstanden aan de kaak stellen moeten beschermd worden. Daarvoor pleit Splinter voor een nieuwe klokkenluidersregeling waar niet enkel ambtenaren in dienst onder vallen, maar ook personen met een tijdelijke aanstelling en ZZP’ers.
 • Een aparte wet die de onafhankelijke positie van toezichthouders regelt is hard nodig; toezichthouders vallen daarmee niet onder de ministeries, maar zijn echt onafhankelijk en kunnen rechtstreeks door het parlement worden gehoord.
 • Onrechtmatige vernietiging van archieven wordt strafbaar feit en wordt daadwerkelijk bestraft; de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed moet stevig toezicht kunnen doen.
 • Elke overheidsbrief moet in begrijpelijk Nederlands worden geschreven, inclusief naam en contactgegevens van een individuele ambtenaar die het dossier behandelt en de brief kan toelichten.
 • Werken voor de overheid moet weer iets worden om trots op te zijn.
 • De communicatie afdelingen met alle spindoctors moet kleiner, de afdelingen die de Wob-verzoeken beoordelen en verstrekken moeten groter met als doel optimale transparantie te leveren. Dus niet een legertje aan juristen om te beoordelen hoe de overheid onder een Wob-verzoek uit kan komen.
 • Informatievoorziening aan de Eerste en Tweede Kamer, art 68 Gw, wordt niet langer met de voeten getreden. Het zou mogelijk moeten zijn om strafbaarstelling te realiseren wanneer er steun is van 1/3 van de zittende Tweede Kamerleden.
 • Invloed van lobbyisten wordt aan banden gelegd. Bij onderhandelingen en akkoorden in samenwerking met brancheorganisaties en de betrokken sectoren, wordt de onderhandeling openbaar gemaakt. Politieke partijen maken in een lobbyregister bekend met welke lobbyisten zij samenwerken.
 • Bij beïnvloeding van onderzoeken die onafhankelijk hadden behoren te zijn door de overheid, worden klokkenluiders beschermd. Dat gebeurt nu niet.
 • Wet Openbaarheid Bestuur wordt herzien.

Persvrijheid en openbaarheid van bestuur

Een gezond journalistiek landschap biedt aan een grote verscheidenheid van opvattingen een platform, zodat alle mensen gehoord worden en mensen hun mening op basis van diverse informatie en invalshoeken kunnen vormen. Media en onafhankelijke journalistiek functioneren tevens als waakhond. In een tijd waarin het maatschappelijk middenveld onder druk staat en wereldwijd autoritaire regimes steeds meer macht centraliseren, is onafhankelijke journalistiek belangrijker dan ooit.

 • Iedereen in Nederland heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie.
 • Journalisten dienen veilig hun werk te kunnen doen, zonder bedreigingen, intimidaties en lastercampagnes. De overheid dient hen beter te beschermen: inzetten op veiligheid, juridische ondersteuning en noodhulp aan journalisten wereldwijd, en altijd publiekelijk spreken over zaken van journalisten in nood.
 • De mediasector dient actief te worden betrokken bij het bevorderen van gendergelijkheid wereldwijd. Media zijn namelijk zeer krachtige actoren in het formuleren en veranderen van maatschappelijke normen en overtuigingen. Vrouwen bekleden slechts een kwart van de managementpositief in de mediasector en worden vrouwelijke journalisten bovenmatig geconfronteerd met fysieke, seksuele en online intimidatie en discriminatie.
 • Persvrijheid en de onafhankelijkheid van journalisten wordt verdedigd en gestimuleerd. Daarvoor wordt er op korte en lange termijn geïnvesteerd in het financieel overleven van de onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en wordt voorkomen dat onafhankelijke media verdwijnen.
 • Door de overheid wordt erkend dat de controlerende taak van journalisten een zegen is voor transparantie, betrouwbaarheid en een goed consistent overheidsbeleid. De overheid, zowel de beleid makende als uitvoerende kant, geeft aan journalistiek speurwerk alle ruimte.
 • Wob verzoeken worden binnen de wettelijke termijnen deugdelijk behandeld en uitgevoerd; geen vertraging, obstructie of andere verstoring meer.
 • Op ministeries wordt de informatiehuishouding versimpeld, op orde gebracht en deugdelijk gearchiveerd. Ook wordt aan ambtenaren in geen enkel geval de opdracht gegeven om niet schriftelijke verslaglegging te doen of schriftelijk te communiceren om Wob’s van informatie te voorkomen. Ministeries werken samen met de staatssecretarissen en ministers aan een eenvoudig communicatieplan waardoor informatie en signalen van de werkvloer en uitvoering, gemakkelijk en helder doorgegeven worden aan de ambtelijke en politieke top.

Rechterlijke macht en advocatuur

Een eerlijke samenleving is een rechtvaardige samenleving. Splinter wil Nederland rechtvaardiger maken. We willen de toegang tot het recht vergroten, gefinancierde rechtsbijstand in meer gevallen mogelijk maken en de sociale advocatuur weer opbouwen. Of je nu een conflict hebt met je werkgever, onterecht verdacht wordt van belastingfraude of in een oneerlijke vechtscheiding beland bent: je moet de mogelijkheid hebben om hierbij hulp te krijgen.

De rechtsstaat is van enorm belang voor Nederland. Splinter wil die koesteren.

Rechtsbijstand

 • Rechtsbescherming is er ook voor de minder kapitaalkrachtige en minder mondige burger. Sociale regelingen worden eenvoudig en toegankelijker.
 • Het aantal zaken waarvoor je gefinancierde rechtsbijstand kan krijgen, wordt uitgebreid in plaats van ingekort. Bijvoorbeeld, in geval van bezwaar tegen opgelegde coronaboetes stonden burgers alleen en zonder rechtsbijstand voor de rechter, terwijl dit veelal ging om complexe rechtsvragen. Niemand zou zonder adequate rechtsbijstand voor de rechter hoeven te staan. Ook bij de kantonrechter in eerste aanleg zouden burgers een tegemoetkoming moeten krijgen in de kosten voor rechtsbijstand, als ze dit zelf niet kunnen betalen.
 • De sociale advocatuur is door de jaren heen van top tot teen afgebroken. Splinter gaat de sociale advocatuur in ere herstellen. Iedereen moet toegang hebben tot de rechtsbijstand, juist als je weinig te besteden hebt. De stelselherzieningen van VVD-minister Dekker worden teruggedraaid. We maken de sociale advocatuur weer financieel aantrekkelijk voor juristen en luisteren naar de aanbevelingen van advocaten-belangenorganisaties.
 • Er dient te worden geïnvesteerd in de sociale advocatuur in plaats van bezuinigd, volledig conform de aanbevelingen van het rapport van de commissie Van der Meer (Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand).
 • De hoogte van het griffierecht wordt bepaald door het inkomen van een partij. Voor mensen met een laag inkomen zal het griffierecht laag zijn, voor rijke (rechts)personen hoger. Zo waarborgen we een eerlijke toegang tot de rechter.
 • De beveiliging van rechters, advocaten en hun familie dient goed geregeld te worden. Er moet meer geld en mankracht naar de beveiliging, zodat gemaakte beloftes waargemaakt kunnen worden en adequate bescherming gegarandeerd een feit is.

Het Wetboek – Strafrecht

 • Het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd door nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercrime, te implementeren in het wetboek.
 • De OM-transactie wordt afgeschaft. Het afkopen van je vervolging en deals sluiten met het Openbaar Ministerie moet niet meer gebeuren. Dit gebeurt met regelmaat bij bedrijven die geen belang hebben bij een vervolging, omdat zij dan in de openbaarheid moeten treden. Juist die openbaarheid is een bijkomende bestraffing voor een bedrijf die een preventieve werking heeft.

Rechterlijke macht

 • Bezuinigingen op de rechterlijke macht worden teruggedraaid, de achterstanden worden ingelopen en lange wachttijden voor rechtszaken worden ingekort. Procedures en rechtszaken moeten niet langer uitgesmeerd kunnen worden over jaren, maar dienen binnen een overzichtelijke tijdsspanne worden afgerond.
 • Pilots met ingewikkelde digitale indiening die niet goed werkt en onnodig vertraging oplevert, moeten worden gestopt.
 • Rechters moeten alle ruimte krijgen voor maatwerk en dienen in staat gesteld te worden om een passende straf te bepalen per incident. Het wetsvoorstel ten aanzien van de uitbreiding van taakstrafverboden moet daarom worden ingetrokken.
 • Er komt geen gehele aanwezigheidsplicht voor verdachten. Het is aan de rechter om te bepalen of een verdachte verplicht moet worden aanwezig te zijn bij zijn rechtszaak. De rechter kan nu al beslissen dat verdachten verplicht bij de behandeling van hun zaak in de rechtszaal aanwezig moeten zijn, maar kan ook hiervan afwijken wanneer slachtoffers dat niet willen. Een totale aanwezigheidsplicht kan choquerend en dus niet in het belang van slachtoffers zijn. Wetsvoorstellen die deze beslisruimte van de rechter inperken moeten worden ingetrokken.
 • De nieuwe regeling waardoor een veroordeelde maximaal de laatste 2 jaar van de opgelegde straf voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld mag niet inwerkingtreden (VI-regeling, Wet Straffen en Beschermen), omdat veroordeelden op deze wijze onvoldoende begeleiding en toezicht zullen krijgen na (langdurige) detentie. Dit zal de veiligheid van de maatschappij raken en dit mag niet gebeuren.
 • Niet bezuinigen in de strafrechtketen, maar juist investeren. Wachtlijsten voor hulpverleningstrajecten en zorg lopen op. Investeer in uitvoerende en hulpverlenende organisaties als de Reclassering, het Leger des Heils en organisaties die jeugdigen in het strafrecht helpen, omdat zij van wezenlijk belang zijn bij de resocialisatie van veroordeelden en het beperken van herhalingsgevaar.

25 reacties
Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Beste allemaal, 

Hartelijk dank voor jullie interesse in onze digitale fractiekamer. Graag ontvangen we jullie feedback op ons programma. Uiteindelijk zullen onze experts alle feedback verzamelen en maken we er een prachtig programma van. Wij doen aan moderatie aan de voorkant. Dit houdt in dat berichten niet direct geplaatst worden maar dat ze eerste worden beoordeelt op taalgebruik en relevantie bij het onderwerp. Iedereen hier is anoniem, behalve de experts. Dit is een testversie van ons ideaal. Wij werken aan een volwaardig participatie platform waar dit de basis van is. Alle technische input, vragen of opmerkingen kunnen jullie dan ook sturen naar fractiekamer@splinterpolitiek.nl. 

Dank! 

Vriendelijke groet, 

Frank 

Beantwoorden
4 Reacties
 5fe755fbaaffa
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Berichten: 12

@fvankootenyahoo-com. Vraag waarom referenda met tijdig met reguliere verkiezingen. het kan toch zijn dat een onderwerp zeker met de EU regelgeving een eerder referendum rechtvaardigt of zie ik dat verkeerd? Tevens zou ik meer aandacht willen vragen voor de vele misstanden in de jeugdzorg die wel eens de kinderen van de staat genoemd worden schrikbarende uithuisplaatsingen 40.000 per jaar en schrikbarende onthutsende zaken die aan het licht komen maar meestal niet en leidt tot wanhoop of nog erger bij kinderen (zelfdodingen) en onbeschrijfelijk verdriet bij ouders. De kinderen moeten zich veilig en gehoord voelen en de juiste professionele zorg krijgen. Ruud

Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22
Geplaatst door: @5fe755fbaaffa

@fvankootenyahoo-com. Vraag waarom referenda met tijdig met reguliere verkiezingen. het kan toch zijn dat een onderwerp zeker met de EU regelgeving een eerder referendum rechtvaardigt of zie ik dat verkeerd? Tevens zou ik meer aandacht willen vragen voor de vele misstanden in de jeugdzorg die wel eens de kinderen van de staat genoemd worden schrikbarende uithuisplaatsingen 40.000 per jaar en schrikbarende onthutsende zaken die aan het licht komen maar meestal niet en leidt tot wanhoop of nog erger bij kinderen (zelfdodingen) en onbeschrijfelijk verdriet bij ouders. De kinderen moeten zich veilig en gehoord voelen en de juiste professionele zorg krijgen. Ruud

Beste Ruud,

Bedankt voor je reactie op dit onderdeel. Waarom referenda gelijktijdig met reguliere verkiezingen; omdat dan veel mensen naar de stembus gaan en de opkomst zo hoog mogelijk is. In Zwitserland is er viermaal per jaar de mogelijkheid voor het houden van een referendum en hoewel Zwitsers blij zijn met veel referenda, is de opkomst laag, veelal onder de 50%. Een tachtigjarige Zwitser is in zijn leven gemiddeld 1800 keer naar de stembus geweest. Dus ik dacht: als je het koppelt aan bestaande verkiezingen is de opkomst hoger en je overvraagt mensen niet. Meestal hebben we wel een keer verkiezingen in een jaar. Maar ik ben het met je eens dat als er geen verkiezingen zijn waar het binnen zes maanden aan gekoppeld kan worden, dat je dan binnen zes maanden een referendum moet kunnen organiseren.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe anderen leden van het platform hierover denken.

Over jeugdzorg: heel goed punt. Ik heb in het hoofdstuk Gezondheidszorg geschreven: decentralisatie naar gemeenten van belangrijke zorgonderdelen, zoals jeugdzorg wordt geëvalueerd en centrale regie wordt heroverwogen. Omdat er heel veel misgaat. Ik zal daar inderdaad wat gedetailleerder over schrijven. Want het zorgt voor onnoemelijk veel verdriet en schade als verkeerde inschattingen worden gemaakt.

Dank je wel!

Hartelijke groet, Femke Merel

Beantwoorden
 5fed7bf4e89fb
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Berichten: 21

@fvankootenyahoo-com Mijn belangste kritiek op dit programma is het ontbreken van het hoofdstuk Onderwijs. Democratie cq/rechtsstaat valt of staat met de vraag of burgers alles wat er in het parlement, de kranten, de politiek i.h.a. gebeurt, kunnen volgen/begrijpen. Kranten zijn duur, verzin een deelsysteem. Het onderwijs is 30 jaar achteruit gekacheld, en we staan straks machteloos tegenover hordes tokkies, die geen geduld meer hebben tot wij alles uitgelegd hebben. Instroom van analfabeten heeft een zwaar onderschat effect gehad op het algemene peil. Amerikaans onderzoek wijst uit dat leerachterstanden slechts in een jaar ingehaald worden als je op iedere leerling een leerkracht zet. En dat is nog met leerlingen die al generaties in de VS wonen en de taal perfekt spreken. Dus een zwarte school in NL met 500 leerlingen betekent 500 extra onderwijskrachten. Geen geld meer voor zorg of justitie over. een heikel onderwerp dat andere partijen vermijden; de prijs van immigratie. 

Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22
Geplaatst door: @5fed7bf4e89fb

@fvankootenyahoo-com Mijn belangste kritiek op dit programma is het ontbreken van het hoofdstuk Onderwijs. Democratie cq/rechtsstaat valt of staat met de vraag of burgers alles wat er in het parlement, de kranten, de politiek i.h.a. gebeurt, kunnen volgen/begrijpen. Kranten zijn duur, verzin een deelsysteem. Het onderwijs is 30 jaar achteruit gekacheld, en we staan straks machteloos tegenover hordes tokkies, die geen geduld meer hebben tot wij alles uitgelegd hebben. Instroom van analfabeten heeft een zwaar onderschat effect gehad op het algemene peil. Amerikaans onderzoek wijst uit dat leerachterstanden slechts in een jaar ingehaald worden als je op iedere leerling een leerkracht zet. En dat is nog met leerlingen die al generaties in de VS wonen en de taal perfekt spreken. Dus een zwarte school in NL met 500 leerlingen betekent 500 extra onderwijskrachten. Geen geld meer voor zorg of justitie over. een heikel onderwerp dat andere partijen vermijden; de prijs van immigratie. 

Beste Splinter,

Ja, oei, dat hadden we al geschreven en het stond al op de website, maar nog niet in de Fractiekamer. Dat is nu hersteld: https://fractiekamer.nl/discussion/discussions-in-progress/onderwijs/

Dus ik zou zeggen: als u dat nog even leest en uw aanvullingen/commentaar eronder plakt, dan zal ik daarna inhoudelijk reageren.

Veel dank!

Hartelijke groet, Femke Merel

Beantwoorden
Berichten: 12
 5fe755fbaaffa
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Honderden zo niet duizenden moties worden ingediend waarbij je op voorhand al wet dat die geen meerheid zullen halen zeker de moties van wantrouwen niet en de hoofdelijke stemmingen zijn helemaal tenenkrommend omdat ook al is een motie goed van de oppositie volksvertegenwoordigers van de coalitie meestal uit angst dat als men voor een motie stemt van de oppositie door de collegae van de coalitie met scheve ogen wordt bekeken immers stel dat het kabinet valt het pluche nee pleit er voor zeker bij hoofdelijke stemmingen dat de mogelijkheid onderzocht wordt hoofdelijk geautomatiseerd te kunnen stemmen zodat men zonder last of druk van wie dan ook een eigen afweging kan maken dat zal de democratie zeker ten goede komen. Ruud 

Beantwoorden
1 Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22
Geplaatst door: @5fe755fbaaffa

Honderden zo niet duizenden moties worden ingediend waarbij je op voorhand al wet dat die geen meerheid zullen halen zeker de moties van wantrouwen niet en de hoofdelijke stemmingen zijn helemaal tenenkrommend omdat ook al is een motie goed van de oppositie volksvertegenwoordigers van de coalitie meestal uit angst dat als men voor een motie stemt van de oppositie door de collegae van de coalitie met scheve ogen wordt bekeken immers stel dat het kabinet valt het pluche nee pleit er voor zeker bij hoofdelijke stemmingen dat de mogelijkheid onderzocht wordt hoofdelijk geautomatiseerd te kunnen stemmen zodat men zonder last of druk van wie dan ook een eigen afweging kan maken dat zal de democratie zeker ten goede komen. Ruud 

Beste Ruud, 

Helemaal mee eens! Helaas moest ik nog in mijn PvdD tijd tegen de (natuurlijk hoofdelijk in stemming gebrachte) motie van FvD stemmen die vroeg om stemkastjes/geautomatiseerd stemmen. Zodat het niet zo gruwelijk lang hoeft te duren en iedereen zonder last kan stemmen. Ik had graag voor willen stemmen. Ook Splinter zal een dergelijke motie direct indienen na de verkiezingen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen 😉 Het zal de democratie inderdaad ten goede komen. En het humeur van collega Kamerleden bij de zoveelste hoofdelijke stemming. Wat mij betreft kan dan meteen alles hoofdelijk; dan wordt het hopelijk ook normaal dat fracties af en toe verdeeld stemmen.

Eigenlijk is het ook wel een goed idee om dit direct in het verkiezingsprogramma te zetten. Ik zal het aanvullen.

Veel dank!

Hartelijke groet, Femke Merel

Beantwoorden
Berichten: 15
 5fedcd9f63516
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Splinter is voor het “151e Tweede Kamerlid”.

Op zich interessant voorstel, maar dat eerste zinnetje zou ik weglaten. '151e TK lid' dekt als vlag de lading niet en is verwarrend.

 

En kan inmiddels geen schadevergoeding meer herstellen wat immaterieel kapot is gemaakt: mensen verloren hun baan, hun huis, hun huwelijk en hun gezondheid

... en 'hun leven'. Er zijn ook mensen overleden als gevolg van die 'affaire', door de stress, door zelfmoord.

 

Het uitbreken uit de fractiediscipline juicht Splinter toe. Afsplitsers mogen geen tweederangs Kamerleden zijn. Zij behouden hun volledige spreektijd en wordt niet langer gehalveerd. Zij krijgen weer stemrecht in alle commissies en mogen net zo veel vragen stellen tijdens het vragenuur als andere Kamerleden. Het fractiebudget zoals dat nu voor afsplitsers is vastgesteld is voldoende. Hiermee wordt voorkomen dat afsplitsers uit economische overwegingen hun besluit nemen.

Breken met fractiediscipline is niet hetzelfde als afsplitsen.  Ja, afsplitsers moeten dezelfde rechten behouden, maar het afsplitsen zelf zou niet 'toegejuicht' moeten worden (al begrijp ik de formulering gelet op de ervaring van Femke-Merel). Worden. Afsplitsers nu anders behandeld dan een fractie die bij verkiezingen slechts 1 zetel kreeg? In welke wet / artikel is dat geregeld? Ik denk dat een iets complexere regeling fraaier zou zijn... waarbij de rechten eventueel gekoppeld worden aan de manier van afsplitsen. De incentive moet zo liggen dat mensen niet zélf op willen stappen, maar als ze uit hun partij worden gezet (bijv. omdat ze zich aan de fractiediscipline onttrekken) dan behouden ze alle rechten (incl. een fractiebudget wat gelijk is aan een 'normale' 1-koppige fractie). Op deze manier is het in het belang van de grote fracties om hun fractieleden binnen de fractie te houden, ook wanneer zei een eigen koers varen op onderwerpen.  Wanneer leden zélf opstappen zou dat niet toegejuicht moeten worden. De meeste leden zouden zelfstandig niet in de TK gekozen zouden zijn. Dat is op zich ook iets om te fixen (ik ben tégen de huidige partijdemocratie met alle uitwassen), maar het is nu wel een gegeven waarbinnen je moet zoeken naar de juiste correcties.

Tevens: grammatica in zin 'Zij behouden hun volledige spreektijd en wordt niet langer gehalveerd.'  ('zij' worden niet gehalveerd maar 'spreektijd', bovendien dubbelop).

 

Ook de overheid zelf kiest periodiek onderwerpen uit waarvan het gewenst wordt geacht dat een advies of uitspraak wordt gevraagd aan burgers,

Of: het parlement kiest uit?

 

Referenda worden gelijktijdig met reguliere verkiezingen gehouden.

Hier ben ik niet voor. Het is handiger om de regeling uit de afgeschafte referendumwet aan te houden, waarbij het alleen samenvalt met regulieren verkiezingen als een bepaalde mijlpaal in het voortraject binnen een bepaalde periode voorafgaand aan een reeds geplande verkiezing valt. Zo niet, dan wordt een verkiezingsdag specifiek voor het referendum georganiseerd. Volgens mij was dat goed geregeld in de vorige wet - zie artikelen 55 en 56 hier:  https://wetten.overheid.nl/jci1.3BWBR0036443&hoofdstuk=8&z=2017-04-01&g=2017-04-01

 

In een ideale democratische rechtsstaat had de discussie zelfs niet plaats gevonden.

Deze zin lijkt me overbodig en onjuist. In een ideale democratie kan elke discussie gevoerd worden, maar worden onzinnige voorstellen geen groot publiek debat.

 

Onrechtmatige vernietiging van archieven wordt strafbaar feit en wordt daadwerkelijk bestraft;

Dat is reeds het geval

 

Elke overheidsbrief moet in begrijpelijk Nederlands worden geschreven, inclusief naam en contactgegevens van een individuele ambtenaar die het dossier behandelt en de brief kan toelichten.

Dit is onwenselijk als het gaat om 1.) heel massale brieven / besluiten en 2.) gevoelige besluiten. Je wilt dan mogelijk de verantwoordelijke vermelden, maar niet een behandelaar. Voor individueel afgewogen besluiten, prima. 

Wat is de gedachte achter dit artikel? Wellicht is een beter uitvoerbaar voorstel mogelijk.

 

De communicatie afdelingen met alle spindoctors moet kleiner, de afdelingen die de Wob-verzoeken beoordelen en verstrekken moeten groter met als doel optimale transparantie te leveren. Dus niet een legertje aan juristen om te beoordelen hoe de overheid onder een Wob-verzoek uit kan komen.

Op zich eens, maar de TK zou niet moeten voorschrijven hoe ministers hun 'workforce' organiseren. Ik denk dat het beter is om dit type maatregelen achterwege te laten en in plaats daarvan een doel te noteren in het programma. (zie ook hieronder bij mijn 'algemene opmerking'. Deze tekst zou fraai zijn als een kader, om een specifiek doel meer tastbaar te maken. Meer specifiek: misschien moeten afdelingen voor Wob-verzoeken niet groter, maar de afdelingen die zorgen voor de juiste informatievoorziening zodat Wob-verzoeken met een druk op de knop afgehandeld kunnen worden. De werkelijke maatregelen om de ongewenste praktijken uit te bannen zitten niet in de grootte van de afdelingen maar in de opdrachten die deze afdelingen krijgen van hun bestuurders. Wellicht moeten zij onafhankelijker georganiseerd worden of zo.

Tevens:  typo in 'afdelingen met alle spindoctors moet kleiner,' (meervoud)

 

Invloed van lobbyisten wordt aan banden gelegd. Bij onderhandelingen en akkoorden in samenwerking met brancheorganisaties en de betrokken sectoren, wordt de onderhandeling openbaar gemaakt. Politieke partijen maken in een lobbyregister bekend met welke lobbyisten zij samenwerken.

Heb hier ook eens over nagedacht en kwam er op dat de invloed van lobby helder moet worden in een traject richting wetsvoorstel, met uiteindelijk een verslag hiervan als context bij de wet (zoals de memorie van toelichting). Idealiter als 'git commit' waarbij je precies kunt zien welke woorden / zinnen / artikelen in een wet afkomstig zijn van welke partij. (Het zou overigens fraai zijn als wetten tot stand zouden komen zoals Open Source tot stand komt. Letterlijk met 'git' als version management systeem, het leent zich daar uitstekend voor).

 

Bij beïnvloeding van onderzoeken die onafhankelijk hadden behoren te zijn door de overheid, worden klokkenluiders beschermd. Dat gebeurt nu niet.

Lopen daar niet twee dingen door elkaar?

- beinvloeding van onderzoeken waarvan onafhankelijkheid wettelijk bepaald is, moet strafbaar worden

- klokkenluiders moeten ALTIJD beschermd worden, onder heel heldere condities.

 

Wet Openbaarheid Bestuur wordt herzien.

Dat gebeurt, met de Wet Open Overheid. Die gaat de Wob compleet vervangen, na een lange historie gaat het momenteel voor de tweede keer door de EK. En het wordt er niet beter op helaas. Gaat echt helemaal de verkeerde kant op, we doen het in NL heel slecht vergeleken met andere westerse democratieën. Oftewel, dit voorstel is mosterd na de maaltijd. Wat wel kan, is benoemen wat de doelen zijn en te proberen de Woo aan te passen richting die doelen.

 

 

Algemene opmerking:

Doelen en beoogde maatregelen lopen nogal door elkaar in de tekst. Ik zou alleen de doelen benoemen in het programma, en de maatregelen waarmee je die doelen wilt bereiken in een uitwerking van het programma - waarop dan een eventuele doorrekening gebaseerd kan worden. Ik zie bovendien een hoop maatregelen die ik nogal kort door de bocht / eenzijdig / lastig uitvoerbaar vind, zeker gelet op de beoogde doelen. Door eerst de doelen meer precies op te schrijven, en de benodigde maatregelen dan wat breder op te halen bij de achterban, wordt het programma wellicht beter.  (dit is toevallig eerste deel van het programma wat ik lees - ik vermoed dat het voor andere delen ook zal gelden). 

 

(volgende post ga ik verder bij Persvrijheid 😉 )

Beantwoorden
6 Reacties
 5fed7bf4e89fb
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Berichten: 21

@5fedcd9f63516 "Referenda worden gelijktijdig met reguliere verkiezingen gehouden."  Ben het eens met je kritische noot. Je schiet anders je doel voorbij. Ik stel voor; bij een x aantal handtekeningen kan op ieder moment en referendum uitgeschreven worden. Dat vergt wel organisatie=budget, dus maak het getal x hoog, maar waardeer wel het moment waarop iets speelt en het volk wil inspreken, de kiezer zal het zeer waarderen.

Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22
Geplaatst door: @5fed7bf4e89fb

@5fedcd9f63516 "Referenda worden gelijktijdig met reguliere verkiezingen gehouden."  Ben het eens met je kritische noot. Je schiet anders je doel voorbij. Ik stel voor; bij een x aantal handtekeningen kan op ieder moment en referendum uitgeschreven worden. Dat vergt wel organisatie=budget, dus maak het getal x hoog, maar waardeer wel het moment waarop iets speelt en het volk wil inspreken, de kiezer zal het zeer waarderen.

Beste Splinter,

Ja helemaal eens; zie ook mijn antwoord op Ruud ergens hierboven. Het koppelen aan verkiezingen heeft ook nadelen, dus voor referenda die niet binnen zes maanden aan een reguliere verkiezing gekoppeld kunnen worden, inderdaad bij hoog x aantal handtekeningen, moet er een mogelijkheid zijn om binnen zes maanden (omdat het organisatie vergt) landelijk een referendum uit te schrijven. Maar voor gemeenten/provincies zou dat sneller moeten kunnen. Ik ga er nog even over nadenken en verder uitzoeken wat er mogelijk is, wellicht zijn er meer leden in de fractiekamer die daar gedachten over hebben; welkom!

Hartelijke groet, Femke Merel

Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22

@5fedcd9f63516

Beste Splinter,

Súper veel dank voor deze zeer uitgebreide feedback. Ik heb hier erg veel aan en zal het grotendeels verwerken, maar ik kom met een uitgebreidere reactie hier nog op terug.

Hartelijke groet, Femke Merel

Beantwoorden
 5fedcd9f63516
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Berichten: 15

@fm Een reactie is niet nodig hoor, was mijn bedoeling feedback te geven aan de auteurs. Verwerken waar nuttig is mooi, een reactie zou alleen maar tijd kosten. Dat je nu om 2:41u 's nachts nog aan het werk bent duidt er op dat tijd iets is om zuinig op te zijn. 

Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22
Geplaatst door: @5fedcd9f63516

@fm Een reactie is niet nodig hoor, was mijn bedoeling feedback te geven aan de auteurs. Verwerken waar nuttig is mooi, een reactie zou alleen maar tijd kosten. Dat je nu om 2:41u 's nachts nog aan het werk bent duidt er op dat tijd iets is om zuinig op te zijn. 

Haha, dat is wel waar... Er zitten voor mij te weinig uren in een dag. Nogmaals veel dank en ik zal het verwerken waar nodig.

Hartelijke groet, Femke Merel

Beantwoorden
 5fff3eb83edf1
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Berichten: 2

@5fedcd9f63516
Uw opmerking omtrent de totstandkoming van wetten doormiddel van git/version management net als open-source vind ik ronduit geniaal! De gedachte van Pieter Omtzigt als bughunter alleen al. Na wat e-searchen (gebruik liever geen google) ondekte ik een artikel GitLaw met een verwijzing naar een TedTalk. Zien wie er verantwoordelijk is dmv 'git blame'.

Beantwoorden
Berichten: 15
 5fedcd9f63516
Deelgenomen: 7 maanden geleden

De mediasector dient actief te worden betrokken bij het bevorderen van gendergelijkheid wereldwijd. Media zijn namelijk zeer krachtige actoren in het formuleren en veranderen van maatschappelijke normen en overtuigingen. Vrouwen bekleden slechts een kwart van de managementpositief in de mediasector en worden vrouwelijke journalisten bovenmatig geconfronteerd met fysieke, seksuele en online intimidatie en discriminatie.

Ben het niet oneens met de inhoud maar het staat op de verkeerde plek. Dit deel van het programma gaat over 'persvrijheid' en 'openbaarheid van bestuur'. Ik neem aan dat elders in het programma een betere plek te vinden is. Bijv bij 'Inclusiviteit' of 'Veiligheid'.

 

Ook wordt aan ambtenaren in geen enkel geval de opdracht gegeven om niet schriftelijke verslaglegging te doen of schriftelijk te communiceren om Wob’s van informatie te voorkomen.

Ik denk te begrijpen wat hier wordt bedoeld maar volgens mij is het niet goed opgeschreven. Bovendien gaat het niet alleen om de opdracht maar ook om de uitvoering zelf die niet OK is, ook zonder opdracht. Wellicht formuleren wat wél gewenst is?

 

 •  
 •  

De laatste bullets onder 'persvrijheid' lijken dubbelop met wat eerder al onder 'Betrouwbare regering/overheid' werd genoemd. Wellicht alle bullets herverdelen over drie ipv twee kopjes: Betrouwbare overheid, Transparante overheid, Persvrijheid.

 

Rechterlijke macht en advocatuur

Dit kopje lijkt dubbel met kopje 'Rechterlijke macht' verderop. Of is dit bedoeld als 'hoofdkop' met een intro? Anders herverdelen.

 

rechtstaat / rechtsstaat

5x rechtstaat vs. 11x rechtsstaat   - consistente spelling

 

De rechtsstaat is van enorm belang voor Nederland. Splinter wil die koesteren.

Cliché, overbodig. En 'koesteren' is een woord waar ik jeuk van krijg.

 

De hoogte van het griffierecht wordt bepaald door het inkomen van een partij. Voor mensen met een laag inkomen zal het griffierecht laag zijn, voor rijke (rechts)personen hoger. Zo waarborgen we een eerlijke toegang tot de rechter.

Niet eens. Dit is toch juist oneerlijk? Je betaalt de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. Per soort zaak zijn de griffiekosten anders, vergelijkbaar met leges. Ik denk niet dat je moet tornen aan het beginsel dat men moet betalen voor individuele dienstverlening (leges, griffiekosten).

Ook is het zo dat griffiekosten mogelijk betaald worden door de verliezende partij. 

Er bestaat bovendien al een mogelijkheid om 'bijzondere bijstand' aan te vragen bij je gemeente als je griffiekosten niet kunt betalen. 

(Dit is een voorbeeld van een foute maatregel bij een op zich goed doel - check voor elke maatregel eerst bij specialist hoe het zit voor je het in een programma zet)

 

De beveiliging van rechters, advocaten en hun familie dient goed geregeld te worden. Er moet meer geld en mankracht naar de beveiliging, zodat gemaakte beloftes waargemaakt kunnen worden en adequate bescherming gegarandeerd een feit is.

Waar komt de gedachte vandaan dat er nu niet voldoende geld heen gaat, en welke gemaakte beloftes gaat dit over? 'Meer geld' lijk in alles wat ik tot nu toe lees de oplossing, dat gaat sowieso niet werken tenzij de belastingen enorm omhoog gaan. Wat gaat er nu mis qua beveiliging rechters? Advocaten? Familie van?  Als dit zo'n probleem is moeten we ze misschien allemaal in een apart dorpje laten wonen zodat we ze goed kunnen beveiligen?

 

Het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd door nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercrime, te implementeren in het wetboek.

Uit nieuwsgierigheid, waarom? Dit ligt toch prima vast in wetten als wet Computercriminaliteit III, Wet voor implementatie van Europese richtlijn over aanvallen op informatiesystemen en wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen en meer? Is het niet beter om de 'cybercrimes' netjes over alle specifieke weten verdeeld te laten zoals we dat met andere misdrijven ook doen? Of verdienen Cyberdingen een aparte bundeling?

 

Pilots met ingewikkelde digitale indiening die niet goed werkt en onnodig vertraging oplevert, moeten worden gestopt.

Pilots moeten worden gestopt? Is het punt dan niet 'Digitale indiening moet goed werken en niet tot vertraging leiden' of zo? Dit komt over als een stokpaardje van iemand met specifieke kennis over een bepaalde pilot die blijkbaar gestopt zou moeten worden, niet iets voor een programma.

 

Algemeen:

In dit deel staan zowel algemene punten en heel specifieke punten (bv. lopende wetsvoorstellen die ingetrokken zouden moeten worden). Los van de inhoud boet het prgamma in aan kracht wanneer alles zo op een hoop gegooid wordt. Het is wellicht beter om vanuit visie naar doelen naar maatregelen te werken, en de consequenties voor bepaalde lopende wetsvoorstellen ook nog ergens te benoemen voor de liefhebbers die graag weten wat Splinter voornemens is te stemmen bij een wetsbehandeling.

 

Beantwoorden
Pagina 1 / 2